La fi d’un im­pe­ri

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JU­AN ÁN­GEL JURISTO

Quan ens re­fe­rim a nar­ra­ci­ons com les de Blas Ma­lo (Alcá­zar de San Ju­an, 1977) ens fi­quem en un ter­reny en què el gè­ne­re es­tà pro­fes­si­o­na­lit­zat, en­trem en la li­te­ra­tu­ra de pro­duc­tes pen­sats per ven­dre molt, per la qual co­sa les se­ves ca­rac­te­rís­ti­ques nei­xen amb es­truc­tu­res molt de­fi­ni­des on la des­crip­ció dels per­so­nat­ges han d’in­ci­dir en un im­pres­si­o­nis­me que dei­xi en­re­re qual­se­vol in­di­ci d’apro­fun­di­ment com­plex en el pla psi­co­lò­gic i les tra­mes es com­pen­sin molt bé amb els ca­ràc­ters de pocs però sig­ni­fi­ca­tius tra­ços dels per­so­nat­ges en lli­ça, per­so­nat­ges que, lluny de la pro­fu­sió d’es­crip­tors com Bal­zac, Dickens, Dos­to­ievski o Gal­dós, són es­cas­sos però molt ac­tius. No cal dir que en cer­ta ma­ne­ra és el cor­re­lat en ca­ràc­ters es­crits del que pas­sa en els mit­jans au­di­o­vi­su­als: un tret d’èpo­ca.

Blas Ma­lo és au­tor de lli­bres his­tò­rics de gran èxit i en el seu his­to­ri­al tro­bem al­guns dels tí­tols més sig­ni­fi­ca­tius del gè­ne­re en els úl­tims anys: des de la se­va pri­me­ra no­vel·la, am­bi­en­ta­da a Gra­na­da, El es­cla­vo de Al-Ham­ra, el 2010. A par­tir d’ales­ho­res ha pu­bli­cat qua­tre no­vel·les, El señor de Cas­ti­lla; Lo­pe. La fu­ria del Fé­nix; El Már­ma­ra en lla­mas i aques­ta que ara ens ocu­pa, El ve­ne­ci­a­no, que am­bi­en­ta a punt de co­men­çar el XIX i, amb ai­xò, la des­a­pa­ri­ció de la Re­pú­bli­ca de Ve­nè­cia. Ma­lo és un au­tor fas­ci­nat per l’edat mit­ja­na i l’im­pe­ri bi­zan­tí, èpo­ques en què s’ins­pi­ren els seus lli­bres, i El ve­ne­ci­a­no és con­se­qüèn­cia di­rec­ta d’aques­ta fas­ci­na­ció ja que no obli­dem les ar­rels que uni­en la Se­re­nís­si­ma amb Cons­tan­ti­no­ble. Per ai­xò la no­vel·la té un in­terès afe­git, atès que in­for­ma el lec­tor so­bre un perí­o­de con­vuls de la his­tò­ria eu­ro­pea: és el mo­ment en què Na­po­leó acor­ra­la Àus­tria i An­gla­ter­ra men­tre Ve­nè­cia amb prou fei­nes pot man­te­nir-se neu­tral. En aquell con­text ens tro­bem amb Mar­co Las­ca­ris, mer­ca­der de sal d’an­tic lli­nat­ge bi­zan­tí... Un dels per­so­nat­ges més ben tra­vats dels quals com­po­nen les se­ves cinc no­vel·les.Un­bon­lli­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.