A Bor­deus amb Alain Jup­pé

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Des­prés d’una in­ten­sa vi­da política que el va por­tar a pre­sen­tar-se com a pre­si­dent de la Re­pú­bli­ca Fran­ce­sa, l’al­cal­de de Bor­deus pu­bli­ca un dic­ci­o­na­ri de la se­va ciu­tat, la se­va ca­sa des de fa 23 anys Di­marts, 13 de no­vem­bre, vaig anar a l’Ins­ti­tut Fran­çais del car­rer Mo­ià: Alain Jup­pé pre­sen­ta­va el seu Dic­ti­on­nai­re amou­reux de Bor­de­aux (Plon) en con­ver­sa amb Mi­quel Ro­ca Ju­nyent. Si no vaig equi­vo­cat, Alain Jup­pé ja deu ha­ver com­plert els 73 anys, però aquell di­marts n’hi hau­ria tret fà­cil­ment deu o dot­ze. I Mi­quel Ro­ca, que és una mi­ca més gran que Jup­pé, tam­bé fe­ia el fet: nin­gú no hau­ria dit que vo­re­ja els vui­tan­ta.

Cu­ri­o­sa his­tò­ria la dels dos po­lí­tics. Jup­pé fa 23 anys que és al cap­da­vant de l’al­cal­dia de Bor­deus, tot i no ser fill d’aque­lla ca­pi­tal l’ho­me de la re­sis­tèn­cia, ge­ne­ral als 29 anys, com­pagnon de la li­bé­ra­ti­on, gau­llis­ta de cap a peus, di­ver­ses ve­ga­des mi­nis­tre, pri­mer mi­nis­tre, pre­si­dent de l’As­sem­blea i al­cal­de de Bor­deus du­rant ni més ni menys que 48 anys, de 1947 a 1995. Jup­pé tam­bé va ser mi­nis­tre, d’Afers Ex­te­ri­ors, en du­es oca­si­ons, i pri­mer mi­nis­tre amb el pre­si­dent Chi­rac, i fa cinc anys es mos­tra­va dis­po­sat a te­nir-se-les amb Sarko per acon­se­guir la pre­si­dèn­cia de la Re­pú­bli­ca des­prés del fra­càs d’Ho­llan­de. “Le re­tour du com­man­deur”, ti­tu­la­va Le Nou­vel Ob­ser­va­teur (oc­tu­bre del 2013) quan es va fer pri­vi­le­gi­en l’ex­pe­ri­èn­cia ales­ho­res el ven­ce­dor se­ré jo”. I va gua­nyar Em­ma­nu­el Ma­cron, 33 anys més jo­ve que Jup­pé i una mi­ca menys ex­pert.

Quan al­gú par­la de Bor­deus, el pri­mer que ens ve al cap és el vi, les vi­nyes. Bor­deus, un bor­deus, un Châ­te­au d’Yquem... Per a mi, Bor­deus va co­men­çar sent Mo­llat, la lli­bre­ria Mo­llat, fun­da­da el 1896 per Al­bert Mo­llat. Mo­llat la pri­me­ra lli­bre­ria de Fran­ça? Per a un fill de Pa­rís, com és el meu cas, re­sul­ta di­fí­cil d’as­su­mir-ho, però, la ve­ri­tat, no di­ria que no, i li agra­ei­xo a Jup­pé que li de­di­qui cinc pà­gi­nes del seu dic­ci­o­na­ri. I par­lant a la cu­ri­o­si­tat dels seus vi­si­tants?

Als anys se­tan­ta i vui­tan­ta, el ter­me Bor­deus l’iden­ti­fi­ca­va jo amb Sig­ma. Bor­deus era Sig­ma, el festival en el qual coin­ci­di­en el Grand Ma­gic Cir­cus amb la nos­tra Fu­ra dels Baus i el Li­ving The­a­tre amb Pe­ter Bro­ok o amb Pa­tri­ce Ché­re­au. Sig­ma era el gran festival de Ro­ger La­fos­se, un bor­de­lès que de jo­ve era afi­ci­o­nat a to­car el sa­xo i que una nit a Pa­rís, a Saint-Ger­main-des-Près, ha­via pre­sen­tat Char­lie Parker a Je­anPaul Sar­tre...

Sig­ma va ser un dels mi­llors fes­ti­vals de Fran­ça. La­fos­se era es­plèn­did –no cal dir que aquells

L’au­tor de­di­ca cinc pà­gi­nes de la se­va obra a Mo­llat, l’em­ble­mà­ti­ca lli­bre­ria fun­da­da el 1896

STÉPHANIE PA­RA / EFE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.