A l’est de Ci­en­fu­e­gos

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

La Ca­nu­da era una de les lli­bre­ri­es de vell amb més sa­bor de Bar­ce­lo­na. Allà vaig pas­sar-me ho­res bus­cant tre­sors. Avui no exis­teix, com tants llocs mà­gics del nu­cli an­tic. Man­tinc amis­tat amb el seu pro­pi­e­ta­ri, San­ti­a­go Ma­llo­fré, tan apas­si­o­nat pels lli­bres com per les per­so­nes. Em ci­ta al res­tau­rant Ca­sa Agustí i el seu cu­tis sem­pre bron­ze­jat des­ta­ca com el sol un dia de boi­ra. Em pre­sen­ta Ro­ber­to L. Zuñet, ar­tis­ta nas- cut a Ci­en­fu­e­gos, Cu­ba, que va conèi­xer fa vint anys i va de­ci­dir ofe­rir-li un som­ni: cre­uar l’At­làn­tic i des­per­tar d’un mal­son en el qual el co­mu­nis­me pú­blic con­viu amb el ca­pi­ta­lis­me pri­vat. El Ro­ber­to m’ex­pli­ca que quan va ar­ri­bar a Bar­ce­lo­na li va sem­blar un glo­bus pin­tat que quan es bu­fa­va s’es­te­nia da­vant els ulls. És dis­se­nya­dor grà­fic i pin­tor i m’en­se­nya al seu mò­bil una ga­le­ria d’imat­ges de les se­ves obres, re­trats en aqua­rel·les i pin­tu­res.

Em sob­ta la se­va capa­ci­tat per cap­tar la re­a­li­tat de for­ma tan sin­tè­ti­ca i em fi­xo en tra­ços grui­xuts sen­se gai­re­bé pre­pa­ra­ció

Ro­ber­to L. Zuñet: ‘Re­fle­xi­ons’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.