La Tran­si­ció com a cultura

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada - SER­GIO VI­LA-SAN­JUÁN

La Cons­ti­tu­ció vo­ta­da el desem­bre del 1978 va re­co­nèi­xer la im­por­tàn­cia de la cultura. Al seu ar­ti­cle 20 el text de­fen­sa les lli­ber­tats de cre­a­ció i co­mu­ni­ca­ció; en al­tres ar­ti­cles do­na su­port al plu­ra­lis­me, la igual­tat d’opor­tu­ni­tats en l’ac­cés a la cultura i la ne­ces­si­tat que els po­ders pú­blics la im­pul­sin, en la lí­nia de la De­cla­ra­ció dels Drets Hu­mans adop­ta­da per l’ONU el 1948.

La qües­tió cul­tu­ral cons­ti­tu­eix efec­ti­va­ment una de les claus de la res­tau­ra­ció de la de­mo­crà­cia a Es­pa­nya. La po­lí­ti­ca opo­si­to­ra al fran­quis­me n’ha­via fet un sig­ne d’iden­ti­tat –so­vint vin­cu­lat al Par­tit Co­mu­nis­ta–, i d’al­tra ban­da des de prin­ci­pis dels anys se­tan­ta un bon nom­bre d’in­tel·lec­tu­als de l’exi­li ha­vi­en anat re­tor­nant.

Tant el Rei com Adolfo Suá­rez as­su­mei­xen aque­lla sen­si­bi­li­tat: el 1977, en­tre els se­na­dors de desig­na­ció re­ial fi­gu­ren in­tel·lec­tu­als li­be­rals sig­ni­fi­cats com Mar­tí de Ri­quer, Camilo Jo­sé Ce­la i Ju­lián Ma­rí­as. Ma­rí­as, jun­ta­ment amb Aran­gu­ren, va cons­ti­tuir en aque­lla dè­ca­da una fir­ma ha­bi­tu­al als di­a­ris de­ma­nant que la tran­si­ció de­mo­crà­ti­ca tin­gués un sig­ni­fi­cat ètic i mo­ral. El ma­teix any el mo­nar­ca lliu­ra a Jor­ge Gui­llén el pri­mer pre­mi Cer­van­tes, que rà­pi­da­ment es con­ver­teix en el re­co­nei­xe­ment li­te­ra­ri prin­ci­pal en l’àm­bit de la llen­gua cas­te­lla­na. I tam­bé el 1977 es crea el Mi­nis­te­ri de Cultura, que cap­gi­ra el ran­ci i ne­ga­ti­va­ment con­no­tat Mi­nis­te­rio de In­for­ma­ci­ón y Tu­ris­mo. L’uce­dis­ta ga­llec Pío Ca­ba­ni­llas n’és el pri­mer ti­tu­lar.

Un cas em­ble­mà­tic d’acos­ta­ment té lloc amb Jo­an Mi­ró: Ca­ba­ni­llas el vi­si­ta­al­se­ues­tu­di­bar­ce­lo­ní­di­ver­ses ve­ga­des; el Rei ho fa a Ma­llor­ca, i li im­po­sa la Gran Creu d’Isabel la Ca­tò­li­ca. Mi­ró il·lus­tra una edi­ció no­ble

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.