Mo­vi­da ma­dri­le­nya, dis­seny bar­ce­lo­ní

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada - S.V.

Pot dir-se de la Tran­si­ció es­pa­nyo­la que va ser “de ve­llut”, com la re­vo­lu­ció txe­ca del 1989, ha re­cor­dat Jor­ge Sem­prún. És a dir, gra­du­al i pa­cí­fi­ca. Ai­xò va re­que­rir un cert pro­ce­di­ment d’am­nè­sia col·lec­ti­va sen­se la qual, se­gons l’es­crip­tor, “no se­ri­en els va­lors ni els pro­ble­mes del fu­tur els que ha­gues­sin pre­val­gut en les es­tra­tè­gi­es po­lí­ti­ques i mo­rals, si­nó els mi­tes del pas­sat”. El frus­trat cop d’Es­tat del 23-F del 1981 va re­cor­dar als in­de­ci­sos que con­ve­nia mos­trar­se unà­ni­mes en­torn del pro­jec­te de­mo­crà­tic.

L’es­pe­rit cul­tu­ral que va acom­pa­nyar aquell mo­ment es pre­sen­ta­va en con­so­nàn­cia, so­bre­tot en el de­cen­ni dels vui­tan­ta, com a jo­ve, mo­dern, co­lo­ris­ta i he­do­nis­ta, amb to­tes les ga­nes de fer tau­la ra­sa amb la pe­sa­da llo­sa del pas­sat fran­quis­ta es­pa­nyol, de qui ja nin­gú no vo­lia sen­tir par­lar. Sem­bla­va que no hi ha­gués me­mò­ria, no­més el pre­sent en els seus as­pec­tes més vis­to­sos, i la Mo­vi­da ma­dri­le­nya va ser la se­va cai­xa de res­so­nàn­cia.

El ter­me mo­vi­da ve del mer­ca­deig de dro­gues, i va do­nar nom a un mo­vi­ment plu­ri­dis­ci­pli­na­ri, que coin­ci­dia a es­to­nes amb l’es­tè­ti­ca in­ter­na­ci­o­nal en au­ge de la new wa­ve i va he­re­tar trets de la con­tra­cul­tu­ra bar­ce­lo­ni­na del de­cen­ni an­te­ri­or.

A fi­nals dels se­tan­ta coin­ci­di­en al Ras­tro gent del món mu­si­cal com els ger­mans Ber­lan­ga, Alaska, o Fer­nan­do Már­quez el Zur­do, jun­ta­ment amb el fo­tò­graf Alberto Gar­cía Alix. “És­sers vis­to­sos amb ga­nes de fer co­ses” (Jor­ge Ber­lan­ga). Es van po­sar a fer-les, se­cun­dats per pin­tors (Pé­rez Vi­llal­ta, Mar­tin Be­gué), al­tres mú­sics (Ber­nar­do Bo­nez­zi, Ga­bi­ne­te Ca­li­ga­ri), al­tres fo­tò­grafs que la van dei­xar molt ben do­cu­men­ta­da (els ger­mans Pé­rez Mín­guez, Ouka Le­le), pe­ri­o­dis­tes (Bor­ja Cas­sa­ni, Monc­ho Al­pu­en­te) i il·lus­tra­dors d’im­mens ta­lent com Ce­e­se­pe i El Hor­te­la­no. S’hi van su­mar ga­le­ris­tes com Fer­nan­do Vi­jan­de o Ju­a­na de Aiz­pu­ru... El ma-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.