Me­mò­ria re­pri­mi­da i literatura glo­bal

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada - S.V.

És com si Es­pa­nya re­cu­pe­rés de cop i vol­ta la me­mò­ria re­pri­mi­da. L’any 2001 es pu­bli­ca la no­vel·la d’un jo­ve pro­fes­sor del de­par­ta­ment de Fi­lo­lo­gia a la Uni­ver­si­tat de Gi­ro­na. Re­crea un epi­so­di pro­ta­go­nit­zat per l’es­crip­tor fa­lan­gis­ta Ra­fa­el Sánc­hez Ma­zas i un sol­dat re­pu­bli­cà a les aca­ba­lles de la Guer­ra Ci­vil, que li ser­veix d’ini­ci per a una re­fle­xió so­bre els va­lors del re­pu­bli­ca­nis­me i, en un pla més ele­vat, del per­dó i la re­con­ci­li­a­ció. Sol­dats de Sa­la­mi­na, de Ja­vi­er Cer­cas, es con­ver­teix en su­per­ven­des.

Fe­ia vint anys que amb prou fei­nes apa­rei­xia literatura so­bre el perí­o­de 1936-1939. L’Es­pa­nya de la post­mo­der­ni­tat ha­via de­ci­dit cen­trar-se en qües­ti­ons més ac­tu­als i sim­pà­ti­ques. Cer­cas apor­ta una mi­ra­da de no­va ge­ne­ra­ció, la dels nets dels pro­ta­go­nis­tes. Se li afe­gi­rà, l’any se­güent, un re­lat es­tre­mi­dor so­bre la re­pres­sió en la post­guer­ra des del punt de vis­ta de les do­nes. La se­va au­to­ra, Dul­ce Cha­cón, no viu­rà per veu­re el llarg èxit de La voz dor­mi­da ni la se­va ver­sió ci­ne­ma­to­grà­fi­ca.

A les de Cer­cas i Cha­cón se­gueix una am­plís­si­ma se­qüe­la d’obres so­bre el con­flic­te. El de­bat ide­o­lò­gic so­bre els punts no re­vi­sats de la guer­ra i la na­tu­ra­le­sa del fran­quis­me es re­o­bre, amb es­tu­dis his­tò­rics de Car­me Mo­li­ne­ro, Isa­í­as La­fu­en­te i al­tres. “L’any 1978 es va ar­ri­bar a un acord ra­o­na­ble de dei­xar els ca­dà­vers a l’ar­ma­ri, pe­rò des del punt de vis­ta cul­tu­ral va ar­ri­bar un mo­ment en què cer­tes co­ses no po­di­en ocul­tar-se més”, de­cla­ra­rà el 2006 Ju­an Goy­ti­so­lo, per a qui, a més, “amb Az­nar s’ha re­cu­lat mig se­gle” en el ter­reny edu­ca­tiu i cul­tu­ral. Fruit d’aquest cli­ma de pen­sa­ment, l’any 2007, ja amb un nou go­vern del PSOE, s’apro­va­rà la llei de Me­mò­ria His­tò­ri­ca, “per la qual es re­co­nei­xen i ei­xam­plen

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.