Ets un hu­ra­cà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Esperança, Desencís, Militància -

Ti­no Ca­sal va as­so­lir el seu èxit més im­por­tant amb Eloi­se, una ver­sió d’un te­ma de Barry Ryan del 1968 que va por­tar al seu ter­reny glam. Des­prés de pa­tir una ne­cro­si ge­ne­ra­da per un es­quinç mal cu­rat i ha­ver es­tat con­va­les­cent en ca­di­ra de ro­des, Ca­sal va te­nir un re­torn tri­om­fal amb Lá­gri­mas de co­co­dri­lo, que va ser el se­gon àl­bum es­pa­nyol més ve­nut des­prés de l’im­ba­ti­ble Des­can­so do­mi­ni­cal de Me­ca­no. No és tan sa­but que Ca­sal, abans d’anar-se’n a Lon­dres i tor­nar new ro­man­tic, ha­via for­mat part de Los Arc­hi­du­ques, els Brin­cos as­tu­ri­ans, pa­res del hit La­men­to de gai­tas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.