El vi­at­ge sal­vat­ge de Ro­ber­to Bo­laño

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Esperança, Desencís, Militància -

Aquell any no hi va ha­ver més lli­bres en es­pa­nyol que Los de­tec­ti­ves sal­va­jes, que es va em­por­tar el pre­mi Herralde de no­vel·la i va co­ro­nar un au­tor que, com ell de­ia sen­se em­buts en les en­tre­vis­tes, ha­via es­tat a prop de la men­di­ci­tat. A fi­nals d’any, just per aques­tes da­tes, Bo­laño va re­bre la tru­ca­da que fe­ia 25 anys que es­pe­ra­va. El con­vi­da­ven a fer de ju­rat a Xi­le. Tor­na­va a ca­sa amb l’ha­lo que do­na l’èxit. S’hi va es­tar 20 di­es amb la se­va do­na, Ca­ro­li­na Ló­pez, i el seu fill Lau­ta­ro, que lla­vors te­nia 8 anys. “La cur­si­le­ria dels xi­lens no té pa­ran­gó en­lloc del món. L’hos­pi­ta­li­tat tam­poc. I amb mi no s’aca­ba”, va es­criu­re des­prés a la re­vis­ta Pau­la (la se­va am­fi­tri­o­na), en un ar­ti­cle en què va ex­pli­car amb tot de­tall els 20 di­es du­rant els quals tot­hom qui era al­gú a Xi­le va dir que ha­via di­nat amb Ro­ber­to Bo­laño (fo­to­gra­fi­at a baix).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.