Més du­ra se­rà la cai­gu­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Esperança, Desencís, Militància -

Va ar­ri­bar l’he­ca­tom­be. La cri­si eco­nò­mi­ca mun­di­al va col­pe­jar Es­pa­nya amb es­pe­ci­al du­re­sa i un dels pri­mers re­sul­tats vi­si­bles va ser la con­ge­la­ció de qual­se­vol obra pú­bli­ca fa­ra­ò­ni­ca dels anys de la bom­bo­lla, els anys en què cap al­cal­de de ciu­tat mit­ja­na no pen­sa­va to­le­rar que­dar-se sen­se el seu edi­fi­ci icò­nic, com bé va ex­pli­car Llàt­zer Moix a Qu­e­rí­a­mos un Ca­la­tra­va (Ana­gra­ma). En­ca­ra que mi­lers de gru­es van que­dar atu­ra­des i to­nes d’eu­ros es van mal­gas­tar, els úl­tims sos­pirs del desen­fre­na­ment del tot­xo van fer que aquell any s’inau­gu­res­sin mo­nu­ments his­tò­rics al mal­ba­ra­ta­ment com el fa­mós ae­ro­port de Ciu­dad Re­al, que va cos­tar 1.100 mi­li­ons d’eu­ros i va fun­ci­o­nar qua­tre anys fins que va tan­car el 2012. Ha­via de con­nec­tar amb un AVE que no va ar­ri­bar mai i va mou­re una mit­ja­na de deu pas­sat­gers per vol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.