Tra trà qui­llo!

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Esperança, Desencís, Militància -

Al­gun dia, pot­ser, al­gú s’ani­ma­rà a es­criu­re una te­si so­bre aques­ta pa­ra­do­xa: com i per què l’any en què van tron­to­llar les es­truc­tu­res de l’Es­tat, la mei­tat dels pro­duc­tes mains­tre­am es van en­ga­la­nar amb es­tè­ti­ca no ja es­pa­nyo­la, si­nó es­pa­nyo­lit­zant. Dels vi­de­o­clips de Ro­sa­lía als vo­lants de Pa­lo­mo Spain pas­sant pels fo­to­gra­mes d’Ar­de Ma­drid i els qua­dres de Li­ta Ca­be­llut (en la imat­ge).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.