La sur­re­a­lis­ta re­ti­cent

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Si una ar­tis­ta te­nia tots els nú­me­ros per pro­ta­go­nit­zar un res­cat el 2018, aques­ta és Le­o­nor Fi­ni. Aques­ta ar­gen­ti­na ad­ja­cent als sur­re­a­lis­tes es con­si­de­ra­va a si ma­tei­xa “an­drò­gi­na” –avui es di­ria de gè­ne­re no bi­na­ri–, com mol­tes de les fi­gu­res que pin­ta en els seus qua­dres, en­ca­ra que ten­dia a re­tra­tar ho­mes làn­guids i dones ama­zò­ni­ques. Fi­ni va viu­re part de la se­va vi­da en trio, amb dos amants mas­cu­lins, i no va su­por­tar mai que se l’ajun­tés en els grups de “dones ar­tis­tes” (el pit­jor nín­xol, de­ia), ni en el dels ma­tei­xos sur­re­a­lis­tes, amb els quals va ex­po­sar, però als quals con­si­de­ra­va mi­sò­gins, co­men­çant per An­dré Bre­ton, i una mi­ca idi­o­tes. Pro­ta­go­nit­za una re­tros­pec­ti­va a No­va York, a l’ex­cèn­tric Mu­se­um of Sex, fins a prin­ci­pis de març.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.