Un Van Gogh cas­ti­ga­det

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Men­tre bus­ca­va pro­ta­go­nis­ta per al seu biopic de Vin­cent van Gogh, At eter­nity’s ga­te, ima­gi­nem el director, Ju­li­an Sch­na­bel, en­fron­tant-se al se­güent di­le­ma: hi po­so o no hi po­so Wi­llem Da­foe? D’una ban­da, l’ac­tor té la clas­se de cara que re­sul­ta cre­ï­ble com a Van Gogh i és gai­re­bé se­gur que bro­da­rà el pa­per. De l’al­tra, Da­foe té 63 anys i el pin­tor va mo­rir als 37. Va op­tar per con­trac­tar-lo i l’in­tèr­pret s’uneix ai­xí a una ga­le­ria d’il·lus­tres ve­lla com el ci­ne­ma. Les­lie Howard va ser l’ado­les­cent Ro­meu de Shakes­pe­a­re als 43, Bar­bra Strei­sand amb 40 fets ha­via de pas­sar per un xa­val de 17 a Yentl i Ke­vin Spa­cey es va po­sar a fer del Bobby Da­rin de vint anys a Beyond the sea quan pas­sa­va dels 45.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.