Mi­cro­me­ce­nat­ge

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Fa ja any i mig que Wins­ton Man­ri­que va pre­sen­tar a la FIL de Bo­go­tà la se­va re­vis­ta li­te­rà­ria, iti­ne­rant i du­al –sem­pre al web, qua­tre ve­ga­des a l’any en pa­per– WMa­ga­zín, amb ac­cent. Des d’ales­ho­res hi han pas­sat tots els au­tors i la gent del lli­bre que comp­ten. Fan molt bé, a més, de po­sar els es­crip­tors a tre­ba­llar. Per exem­ple, pre­nent fotos de les fi­res amb els seus pro­pis mò­bils, que des­prés s’edi­ten en for­ma de fo­to­re­lat, o fent­los lle­gir frag­ments dels seus lli­bres en ví­deo. A més de con­sul­tar-la i com­prar-la, ara es pot as­se­gu­rar la su­per­vi­vèn­cia de WMa­ga­zín pa­gant 12 eu­ros al se­mes­tre o 20 eu­ros a l’any. A can­vi, el do­nant ob­té al seu cor­reu ca­da set­ma­na l’avan­ça­ment d’una no­ve­tat li­te­rà­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.