Re­re la por­ta, de ve­ga­des la sor­ti­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

Per si­tu­ar l’obra de Do­rot­hea Tan­ning (Illi­nois, 1910-No­va York, 2012) n’hi ha prou amb unes quan­tes re­fe­rèn­ci­es o de­fi­ni­ci­ons: que va in­fon­dre una no­va ener­gia al sur­re­a­lis­me quan aquest es­ta­va en un mo­ment de ma­du­re­sa, que va po­sar fi al pre­do­mi­ni mas­cu­lí i eu­ro­peu en aquest mo­vi­ment ar­tís­tic o que la se­va pràc­ti­ca ar­tís­ti­ca con­ti­nua sent una re­fe­rèn­cia i inspiració per a un bon nom­bre d’ar­tis­tes ac­tu­als. Tot i ai­xò, allò que en­llu­er­na de l’ex­po­si­ció que li de­di­ca el Rei­na So­fia dins de l’as­pi­ra­ció del cen­tre a –en pa­rau­les del seu director, Ma­nu­el Bor­ja-Vi­llel– “re­vi­sar la mo­der­ni­tat”, és la cap­ti­va­do­ra lli­ber­tat d’una ar­tis­ta que es va ser­vir de tots els mit­jans que va con­si­de­rar útils per in­da­gar en el que no co­nei­xem en­ca­ra que in­tu­ïm que existeix i ho re­co­nei­xem quan se’ns pre­sen­ta, allò que ella ma­tei­xa va de­fi­nir com “els es­tats des­co­ne­guts però cognos­ci­bles”.

Si les obres de Tan­ning estan ple­nes d’es­ce­nes oní­ri­ques, amb es­pais im­pos­si­bles o cos­sos que es car­go­len;

Des dels pri­mers dis­senys fins a les pin­tu­res gai­re­bé abs­trac­tes no va dei­xar mai del tot la fi­gu­ra­ció

COL·LEC­CIÓ PAR­TI­CU­LAR

SÒNIA HERNÁN­DEZ A dalt, ‘Deir­dre’, 1940

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.