La po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria: ac­ció o re­ac­ció?

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - La­lo Agus­ti­na

Els bancs cen­trals han do­mi­nat l’es­ce­na eco­nò­mi­ca els úl­tims deu anys. Més en­llà de la ma­ne­ra d’acon­se­guir-ho o dels efec­tes la­tents de la se­va po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria –tan dis­cu­ti­ble com es vul­gui–, ara la qües­tió és com ac­tu­a­ran quan el ci­cle co­men­ci a can­vi­ar. La Fed, amb els ti­pus en un 2,25%, dis­po­sa de més mar­ge que el BCE, amb uns ti­pus que con­ti­nu­en an­co­rats en un 0%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.