De­sac­ce­le­ra­ció, però no re­ces­sió

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Les al­ces de ti­pus te­nen, des de fa uns quants me­sos, un com­pany de vi­at­ge in­qui­e­tant: la guer­ra co­mer­ci­al em­pre­sa per Do­nald Trump, el pre­si­dent dels Es­tats Units. Per si el mo­vi­ment de ter­res que su­po­sa el can­vi de ci­cle en la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria no fos prou, la in­cer­te­sa as­so­ci­a­da amb pro­tec­ci­o­nis­me es­tà es­pat­llant el bon mo­ment de l’eco­no­mia mun­di­al. Els or­ga­nis­mes in­ter­na­ci­o­nals –des de l’FMI fins al Banc Mun­di­al– es­tan cor­re­gint les se­ves pre­vi­si­ons. De mo­ment, no­més es par­la d’un me­nor crei­xe­ment de tot just unes dè­ci­mes per so­ta en un con­text d’una gran es­ta­bi­li­tat i en ab­sèn­cia de grans fo­cus de pre­o­cu­pa­ció.

La tan te­mu­da re­ces­sió en­ca­ra no és a les agen­des, mal­grat que el cli­ma ac­tu­al ja re­cull al­gun can­vi sig­ni­fi­ca­tiu en les per­cep­ci­ons. El pes­si­mis­me s’obre pas. Aques­ta set­ma­na el banc d’in­ver­sió Bank of Ame­ri­ca Mer­rill Lynch va fer pú­blics els re­sul­tats d’una en­ques­ta als ad­mi­nis­tra­dors de fons d’in­ver­sió, i van ser molt con­clo­ents. Un 85% dels en­ques­tats van dir que pen­sa­ven que l’eco­no­mia mun­di­al és al fi­nal d’un ci­cle, 11 punts més que el mà­xim his­tò­ric as­so­lit el desem­bre del 2007. “Tot pin­ta mala­ment, per­què el pro­tec­ci­o­nis­me s’ha des­en­ca­de­nat en un mo­ment del ci­cle que cons­ti­tu­eix clara­ment la fi d’una eta­pa”, avi­sa Jo­sep Oli­ver, de la UAB. Els Es­tats Units ja acu­mu­len gai­re­bé una dè­ca­da de crei­xe­ment inin­ter­rom­put. Tot i que no­més si­gui per es­ta­dís­ti­ca, la se­güent re­ces­sió ja no pot ser gai­re lluny. A Eu­ro­pa, on el crei­xe­ment és me­nor, el banc cen­tral en­ca­ra es­tà do­pant l’eco­no­mia, de ma­ne­ra que –al­menys en te­o­ria– l’ajust és una mi­ca més llu­nyà.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.