La Xi­na es­tà in­jec­tant li­qui­di­tat al mer­cat i la Fed ho po­dria tor­nar a fer si ho con­si­de­rés ne­ces­sa­ri

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

60% des del 2008 i que la desi­gual­tat tam­bé h apu­jat .“A Es­pa­nya hi ha ha­gut un trans­va­sa­ment de deu­te pri­vat a pú­blic, però te­nim el ma­teix deu­te, co­sa que ens por­ta a un fu­tur amb menys pos­si­bi­li­tats. I a Eu­ro­pa pas­sa el ma­teix: es fre­na el crei­xe­ment i ara ja no te­nim vent de cua”, diu el pro­fes­sor Oli­ver. Se­gons la se­va anà­li­si, el pro­ble­ma és es­truc­tu­ral, iper ai­xò au­gu­ra una cor­rec­ció im­por­tant als mer­cats. Re­ces­sió? En­ca­ra no. Fus­té, d’And­bank, es­tà con­ven­çut que els bancs cen­trals –en­tre els quals el de­la Xi­na– po­de­nin­jec­tar més­li­qui­di­tat si les co­ses em­pit­jo­ren molt. “Bai­xa­rà la in­ten­si­tat del ci­cle, però el can­tó po­si­tiu és que, molt pro­ba­ble­ment, s’allar­ga­rà la se­va du­ra­da”, con­clou Fus­té. Si és ai­xí, la cor­rec­ció bor­sà­ria po­dria ser menys se­ve­ra i en­ca­ra hi hau­ria dos o tres anys d’ex­pan­sió abans de la re­ces­sió. Però ai­xò, com tan­tes co­ses, és in­cert. El fu­tur no es­tà es­crit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.