Les bor­ses vi­uen la pit­jor cai­gu­da des del juny del 2016

Les bor­ses vi­uen la cai­gu­da­més gran des del juny de l’any 2016; en­tre d’al­tres, pels re­sul­tats del Bre­xit

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Pri­mo Gonzá­lez

Oc­tu­bre es­tà acu­mu­lant els pit­jors re­sul­tats­de­la­bor­sa­del­súl­tims­dos anys, amb cinc set­ma­nes con­se­cu­ti­ves de re­tro­cés en els mer­cats d’ac­ci­on­si­ni­vells­mí­nim­sen­les­co­tit­za­ci­ons des de fa dos anys. Bo­na part d’aquest con­tra­temps es con­cen­tra­re­al­men­tenl’im­pac­te ne­ga­tiu de les ac­ci­ons ban­cà­ri­es, sac­se­ja­des­pel­ter­ra­trè­mol­de­les suc­ces­si­ves i con­tra­dic­tò­ri­es sen­tèn­ci­es del Su­prem en­torn de la fis­ca­li­tat de les hi­po­te­ques. El dur cop d’oc­tu­bre ha es­tat el re­tro­cés men­su­al més acu­sat des del juny de l’any 2016, quan de cop els mer­cats es van en­fon­sar un 10% aquest mes a cau­sa dels re­sul­tats del Bre­xit.

Es pot dir que el des­con­cert dels in­ver­sors es­tà as­so­lint co­tes des­co­ne­gu­des des d’aquells mo­ments. Els ges­tors dels fons d’in­ver­sió tam­poc no te­nen claus ade­qua­des per sor­tir-se’n d’aques­ta si­tu­a­ció crí­ti­ca de­gu­da a l’ele­va­da vo­la­ti­li­tat. Els re­tro­ces­sos a les bor­ses es­ta­nar­ri­bant, al­llarg­del’any, aco­tes for­ça al­tes.

A Eu­ro­pa, l’Ibex 35 i elDAXa­le­many su­peren un 12% de pèr­dua acu­mu­la­dai l’ín­de­xeu­ro­peu­se­lec­tiu ron­da un 10%, men­tre que als Es­tats Units el Nas­daq acon­se­gue- ix man­te­nir guanys mo­de­rats, a l’en­torn d’un 6%, per bé que és el mi­llor dels ín­dexs dels Es­tats Units. Els­fons­que­ac­tu­e­na­la­bor­sa es­pa­nyo­la s’han que­dat pràc­ti­ca­ment sen­se guanys i pas­sen el pit­jor­mo­ment­dels dar­rers dos anys.

Les va­lo­ra­ci­ons que aques­ta set­ma­na­han­fet els dos­bancs cen­trals del món oc­ci­den­tal més in­flu­ents, el BCE de la zo­na eu­ro i la Re­ser­va Fe­de­ral ame­ri­ca­na, no han es­tat gai­re fa­vo­ra­bles, en especial la del Banc Cen­tral Eu­ro­peu, que ha tor­nat a rei­te­rar la se­va vi­sió poc op­ti­mis­ta pel que fa a l’eco­no­mia eu­ro­pea. El BCE ha rei­te­rat que no pu­ja­rà els ti­pus d’in­terès a curt ter­mi­ni, al con­tra­ri de la Fed ame­ri­ca­na, tot ique­els­mer­cats­han­do­nat per fet que la pu­ja­da de ti­pus a la­zo­na­eu­ros’en­dar­re­ri­rà res­pec­te al ca­len­da­ri que fins ara se su­po­sa­va pro­ba­ble, la qual co­sa im­pli­ca

Gai­re­bé tots els fons de la bor­sa te­nen pèr­du­es, i no hi ha aju­dat el con­flic­te de les hi­po­te­ques

allar­gar fins a l’oc­tu­bre de l’any 2019 la re­vi­sió al­cis­ta en les ta­xes d’in­terès.

És a dir, un any al da­vant amb el BCE do­nant su­port a una eco­no­mi­a­que­no­se sen­tamb­prou for­ça i que ne­ces­si­ta els es­tí­muls d’una po­lí­ti­ca­mo­ne­tà­ria de su­port a l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca. Les in­ver­si­ons de per­fil més agres­siu han re­tro­ce­dit aques­tes úl­ti­mes set­ma­nes, mal­grat que no hi ha can­di­dats clars per aga­far el re­lleu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.