Je­sús Sánc­hez Quiño­nes

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Con­se­ller i di­rec­tor ge­ne­ral de Ren­ta 4 Je­sús Sánc­hez Quiño­nes

Sen­se mi­rar al fu­tur

La Re­ser­va Fe­de­ral dels EUA (Fed) té un do­ble man­dat: man­te­nir con­tro­la­da la in­fla­ció i la con­se­cu­ció de la ple­na ocu­pa­ció en l’eco­no­mia. D’aques­ta ma­ne­ra, quan l’eco­no­mia s’“es­cal­fa”, apu­ja els ti­pus d’in­terès per evi­tar que hi ha­gi pres­si­ons in­fla­ci­o­nis­tes i per te­nir capa­ci­tat de re­duir els ti­pus d’in­terès quan l’eco­no­mia fla­que­ja.

Ai­xí, la Fed ja ha in­cre­men­tat els ti­pus d’in­terès vuit ve­ga­des des de fi­nals del 2015. D’acord amb les se­ves prò­pi­es pre­vi­si­ons, els apu­ja­rà una ve­ga­da més abans de fi­nal d’any i tres ve­ga­des ad­di­ci­o­nals el 2019. Ai­xí, els ti­pus de re­fe­rèn­cia fi­xats per la Fed se si­tu­a­ran en­tre un 3% i un 3,5% en tot just un any i mig. Te­nint en comp­te que els EUA es­ta­ran a par­tir de l’any que ve en el perí­o­de més llarg de crei­xe­ment de la se­va his­tò­ria, és ine­vi­ta­ble que, en al­gun mo­ment no llu­nyà en el temps, l’eco­no­mia pu­gui en­trar en re­ces­sió (dos tri­mes­tres sen­se crei­xe­ment eco­nò­mic). Quan pas­si ai­xò, la Fed tin­drà mar­ge per abai­xar els ti­pus d’in­terès per do­nar su­port a la re­cu­pe­ra­ció del crei­xe­ment eco­nò­mic.

En el cas del BCE, el seu man­dat no­més fa re­fe­rèn­cia al con­trol de la in­fla­ció i l’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra. A la pràc­ti­ca, du­rant la re­cent cri­si ha ac­tu­at com el Mi­nis­te­ri d’Eco­no­mia de l’Eu­ro­zo­na. A Eu­ro­pa els ti­pus d’in­terès de re­fe­rèn­cia con­ti­nu­a­ran en ne­ga­tiu fins a fi­nals de l’any que ve. Les pu­ja­des que es po­den es­pe­rar el 2020, tret d’un xoc del pe­tro­li que pro­vo­qués un fort re­punt de la in­fla­ció, són molt re­du­ï­des. Ai­xí, el mar­ge d’ac­tu­a­ció del BCE per di­na­mit­zar l’eco­no­mia da­vant la prò­xi­ma desac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca se­rà gai­re­bé in­e­xis­tent so­ta me­su­res or­to­do­xes o tra­di­ci­o­nals. A di­fe­rèn­cia de la Fed, sem­pre po­drà dir que no és man­dat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.