Al­ces en les co­mis­si­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Nom­bre d’hi­po­te­ques To­tal na­ci­o­nal any 2017 de­fi­ni­tiu

çant una no­va co­mis­sió al llarg de la vi­da del prés­tec.

Apa­rer de Julio Ro­drí­guez, ex­pre­si­dent del Banc Hi­po­te­ca­ri i ac­tu­al­ment vo­cal del con­sell d’es­ta­dís­ti­ca de l’INE, “la pro­por­ció d’hi­po­te­ques a ti­pus va­ri­a­ble con­ti­nua sent su­pe­ri­or per l’exis­tèn­cia d’un im­por­tant es­toc de prés­tecs ja vi­gents, però un 40% de les no­ves ope­ra­ci­ons s’es­tan fir­mant a ti­pus fi­xos”.

So­ta el punt de vis­ta de Ra­fa­el Gil, di­rec­tor del ser­vei d’es­tu­dis de Tin­sa, “es trac­ta d’un mer­cat que ha­via tor­nat a aga­far el seu rit­me i que a curt i amit­jà ter­mi­ni es pre­veu que con­ti­nuï crei­xent, tret que suc­ce­ís al­gu­na co­sa molt ex­tra­or­di­nà­ria”. Quant als preus, aques­ta con­sul­to­ra cal­cu­la que el preu mit­jà de l’ha­bi­tat­ge a Es­pa­nya (nou i de se­go­na mà) en­ca­ra es­tà un 35,7% per so­ta dels ni­vells de l’any 2007. Bar­ce­lo­na ca­pi­tal en­ca­ra es tro­ba un 23,8% per so­ta dels mà­xims, i la ciu­tat de Ma­drid, un 27,6%. “Bar­ce­lo­na és de les pri­me­res ciu­tats que va to­car fons, a co­men­ça­ments de l’any 2013”, as­se­gu­ra Gil.

El res­sor­gi­ment del mer­cat im­mo­bi­li­a­ri ha re­vi­fat la guer­ra en­tre les en­ti­tats fi­nan­ce­res per cap­tar cli­ents hi­po­te­ca­ris. Tan­ma­teix, la de­ci­sió del Su­prem en aquest mer­cat po­dria tor­nar a por­tar can­vis. Se­gons Ju­an Antonio Gó­mez Pin­ta­do, pre­si­dent dels pro­mo­tors im­mo­bi­li­a­ris de Ma­drid i tam­bé de la pa­tro­nal es­pa­nyo­la (APCE), “de mo­ment hi es­tà ha­vent re­tards en el lliu­ra­ment de pi­sos nous, so­bre­tot en aquells en què el cli­ent no se subro­ga­rà al crè­dit del pro­mo­tor i se n’ani­rà amb la se­va en­ti­tat fi­nan­ce­ra. Pre­fe­reix es­pe­rar a veu­re com es desen­vo­lu­pen els es­de­ve­ni­ments”.

Fins ara, el Tri­bu­nal Su­prem ha­via en­tès que l’im­post d’ac­tes ju­rí­dics do­cu­men­tats el pa­ga­va el pres­ta­ta­ri. Ara, però, in­ter­pre­ta que és el banc, mal­grat que la de­ci­sió ha es­tat con­ge­la­da en es­pe­ra de la de­ci­sió d’un ple de la Sa­la del Con­ten­ci­ós, una mar­xa en­re­re inè­di­ta en la his­tò­ria d’aques­ta ins­ti­tu­ció. Gó­mez Pin­ta­do acla­reix que en l’ha­bi­tat­ge nou, si hi ha crè­dit a pro­mo­tor, aquest tri­but el pa­ga la pro­mo­to­ra. Ai­xò sí –con­ti­nua–, “ca­da ve­ga­da que es ven un pis cal pa­gar­lo”. L’úl­tim any dis­po­ni­ble, el 2015, les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes van re­cap­tar 1.741 mi­li­ons d’eu­ros per aquest con­cep­te. Ca­da co­mu­ni­tat apli­ca un im­post que os­cil·la en­tre un 0,5% i un 1,5%, se­gons les da­des que fa anar el Re­gis­tre del Con­sell Ge­ne­ral d’Eco­no­mis­tes (Re­af). No obs­tant ai­xò, tal com acla­reix Ru­bén Gi­me­no, di­rec­tor del ser­vei d’es­tu­dis del Re­af, “hi ha ti­pus di­fe­rents per cir­cums­tàn­ci­es con­cre­tes, com ara el va­lor de l’im­mo­ble, dis­ca­pa­ci­tat o fa­mí­lia nom­bro­sa”.

Ca­ta­lu­nya és la co­mu­ni­tat que més va re­cap­tar, 359,83 mi­li­ons, se­gui­da d’An­da­lu­sia (334,92 mi­li­ons) i de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid (290,98 mi­li­ons). La Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na fi­gu­ra en quar­ta po­si­ció, amb 199,94 mi­li­ons. En l’ex­trem con­tra­ri hi ha Na­var­ra, que no­més va re­cap­tar 9,38 mi­li­ons, o La Ri­o­ja, amb 10,55 mi­li­ons.

El prò­xim 5 de no­vem­bre l’Alt Tri­bu­nal mi­ra­rà d’acla­rir la si­tu­a­ció: a qui li cor­res­pon el pa­ga­ment de l’im­post i amb qui­na re­tro­ac­ti­vi­tat s’apli­ca. So­bre les hi­po­te­ques con­ce­di­des des del 2014 hau­ran de ser les hi­sen­des Mi­li­ons d’eu­ros el 2018 fins al se­gon tri­mes­tre co­mu­ni­tà­ri­es les que tor­nin l’im­post, ja que van ser aques­tes les que en van per­ce­bre l’im­port. Ara bé, és de pre­veu­re que, si ai­xò pas­sés, les ad­mi­nis­tra­ci­ons tri­bu­tà­ri­es de les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes aca­ba­ri­en re­cla­mant aques­tes su­mes als bancs.

Tot i ai­xò, i tal com opi­nen molts des­pat­xos d’ad­vo­cats, la de­ci­sió pot com­por­tar que els cli­ents els as­sis­tei­xi el dret de re­cla­mar els im­pos­tos pa­gats an­te­ri­or­ment a l’exer­ci­ci del 2014, de ma­ne­ra que les xi­fres que hau­ria d’as­su­mir la ban­ca són for­ça més vo­lu­mi­no­ses. Dels 4.000 mi­li­ons, se­gons va aven­tu­rar pru­dent­ment Mo­ody’s, fins als 16.000, se­gons al­tres agèn­ci­es con­sul­to­res.

En aques­ta tes­si­tu­ra, els cos­tos d’una sen­tèn­cia des­fa­vo­ra­ble se­ri­en tan re­lle­vants per a les en­ti­tats fi­nan­ce­res que po­dri­en veu­re ame­na­ça­da la se­va sol­vèn­cia i fins i tot es veu­ri­en for­ça­des a dur a ter­me am­pli­a­ci­ons de ca­pi­tal. Se so­bre­en­tén que el Banc Cen­tral Eu­ro­peu vol­drà sa­ber avi­at qui­nes pèr­du­es cal­cu­len. Al­guns ex­perts tam­poc no des­car­ten que s’obri una no­va ona­da de fu­si­ons.

En aquest con­text “al­guns bancs po­dri­en en­du­rir de ma­ne­ra im­me­di­a­ta les con­ces­sió de nous prés­tecs re­cu­pe­rant la co­mis­sió d’ober­tu­ra, que molts bancs ja ha­vi­en eli­mi­nat, i in­cre­men­tant els di­fe­ren­ci­als de les no­ves hi­po­te­ques”, as­se­gu­ra Vi­llén. Julio Ro­drí­guez opi­na el con­tra­ri: “La ban­ca in­ten­ta­rà no re­to­car gai­re a l’al­ça els di­fe­ren­ci­als, so­bre­tot quan l’Eu­ri­bor es­tà co­men­çant a pu­jar i a par­tir de mit­jans de l’any que ve es pre­veu que es co­men­cin a ele­var els in­gres­sos del sec­tor”. Per Ro­drí­guez la sang no ar­ri­ba­rà al riu i pro­ba­ble­ment es tro­ba­rà una so­lu­ció per al con­flic­te ac­tu­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.