Una sen­tèn­cia que no dei­xa­rà nin­gú con­tent

El ve­re­dic­te del Su­prem del 5 de no­vem­bre tin­drà llar­ga tra­jec­tò­ria

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Conc­hi La­fraya

Qui no té un fill, un co­sí o un amic que es­tà hi­po­te­cat? L’hi­po­te­ca­ri és un dels mer­cats fi­nan­cers­més sen­si­bles. Els cap­gi­rells pro­ta­go­nit­zats pel Tri­bu­nal Su­prem, du­rant les du­es úl­ti­mes set­ma­nes, so­bre qui ha de pa­gar l’im­post d’ac­tes ju­rí­dics do­cu­men­tats en el mo­ment de fir­mar a la no­ta­ria la com­pra d’un ha­bi­tat­ge ha po­sat tots els im­pli­cats en peu de guer­ra. “Hi ha en joc fins a 25.000 mi­li­ons d’eu­ros” apun­ten al­guns ana­lis­tes. Molts di­ners.

El ve­re­dic­te es co­nei­xe­rà el prò­xim 5 de no­vem­bre, si bé la de­ci­sió pre­sa tin­drà un llarg re­cor­re­gut, ja que des­prés cal­drà veu­re com s’ar­ti­cu­la el pro­ce­di­ment per a la se­va re­so­lu­ció. Si la de­ci­sió no agra­da pot ar­ri­bar als tri­bu­nals eu­ro­peus i la so­lu­ció de­fi­ni­ti­va es pot allar­gar molt.

A més a més, són molts els ac­tors im­pli­cats. Els ciu­ta­dans hi­po­te­cats, a tra­vés de di­fe­rents as­so­ci­a­ci­ons de con­su­mi­dors, exi­gei­xen que se’ls tor­ni el que s’ha co­brat de més. I, per des­comp­tat, amb ca­ràc­ter re­tro­ac­tiu. Els pro­mo­tors im­mo­bi­li­a­ris te­men que les ven­des de pi­sos es pa­ra­lit­zin fins que s’acla­rei­xi la si­tu­a­ció. La ban­ca no ha fi­xat una po­lí­ti­ca de preus a apli­car. I les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes són les que, en pri­me­ra ins­tàn­cia, hau­ri­en de tor­nar el que han in­gres­sat de més. Des­prés cal­drà veu­re si aques­tes po­den re­cla­mar als bancs les de­vo­lu­ci­ons que efec­tu­ïn.

Tant és qui­na si­gui la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Su­prem del prò­xim 5 de no­vem­bre. Di­ver­ses fonts apun­ten el se­güent: “Nin­gú no en

“La sen­tèn­cia no afec­tará el mer­cat hi­po­te­ca­ri”, opi­na Julio Ro­drí­guez

que­da­rà con­tent”. “Aques­ta si­tu­a­ció crea in­cer­te­sa, tot i que no afec­ta­rà el mer­cat hi­po­te­ca­ri a curt ter­mi­ni”, as­se­gu­ra Ju­an Vi­llén, res­pon­sa­ble d’hi­po­te­ques a Ide­a­lis­ta. De la ma­tei­xa ma­ne­ra es ma­ni­fes­ta Julio Ro­drí­guez, ex­pre­si­dent del Banc Hi­po­te­ca­ri, que con­si­de­ra que “a curt ter­mi­ni pro­vo­ca­rà in­con­ve­ni­èn­ci­es, però no afec­ta­rà el fons del mer­cat”.

Més crí­tic es mos­tra el con­se­ller de­le­gat de Nei­nor Ho­mes, Ju­an Ve­layos: “És un er­ror po­sar en pe­rill la fi­gu­ra de la hi­po­te­ca, que ha per­mès que a Es­pa­nya un per­cen­tat­ge molt ele­vat de la po­bla­ció ha­gi ac­ce­dit a te­nir en pro­pi­e­tat un ha­bi­tat­ge que d’una al­tra ma­ne­ra se­ria una ad­qui­si­ció di­fí­cil­ment as­su­mi­ble”. A pa­rer seu, “a mit­jà i a llarg ter­mi­ni se­rà una me­su­ra in­nò­cua, ja que el cost es trans­fe­ri­rà d’una ma­ne­ra o una al­tra al cost fi­nal de l’ope­ra­ció”.

Per Ra­fa­el Gil, di­rec­tor del ser­vei d’es­tu­dis de Tin­sa, “la sen­tèn­cia no afec­ta­rà el mer­cat im­mo­bi­li­a­ri des del punt de vis­ta de la de­man­da, ni en con­se­qüèn­cia l’hi­po­te­ca­ri, per bé que la ban­ca ja ana­lit­za com re­per­cu­tir les al­ces en els preus”.

Ve­layos as­se­gu­ra que li han te­le­fo­nat in­ver­sors es­tran­gers pre­gun­tant “què pas­sa amb el sec­tor hi­po­te­ca­ri a Es­pa­nya”. So­ta el seu punt de vis­ta, “a fo­ra no s’en­tén que un alt tri­bu­nal can­viï les re­gles de joc i es po­si en pe­rill la ban­ca”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.