25.000

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Mi­li­ons d’eu­ros

Es par­la de fins a 25.000 mi­li­ons, però la xi­fra re­cap­ta­da l’any 2015 va ser de 1.741,5 mi­li­ons d’eu­ros Les as­so­ci­a­ci­ons de con­su­mi­dors i els des­pat­xos d’ad­vo­cats han sor­tit en bloc per de­fen­sar els ciu­ta­dans i exi­gir que se’ls tor­nin els seus di­ners. Hi ha molt en joc. Si no fos re­tro­ac­tiu i es pot exi­gir per qual­se­vol hi­po­te­ca sig­na­da anys en­re­re es par­la que la xi­fra a tor­nar pot ar­ri­bar fins als 25.000 mi­li­ons d’eu­ros. Se­gons les es­ta­dís­ti­ques del Con­sell Ge­ne­ral d’Eco­no­mis­tes, el 2010 es van re­cap­tar 2.729,94 mi­li­ons; el 2011, 2.040,99 mi­li­ons; el 2012 la xi­fra va bai­xar a 1.635,98 mi­li­ons, i el 2013 es va si­tu­ar en 1.420,22 mi­li­ons. A par­tir de l’any 2014 ha tor­nat a créi­xer. Aquell any, l’úl­tim que no ha pres­crit des del punt de vis­ta fis­cal, es va si­tu­ar en 1.492,15 mi­li­ons, i el 2015 la xi­fra va as­so­lir els 1.741,50 mi­li­ons d’eu­ros. Si al tri­but d’ac­tes ju­rí­dics se li su­ma el de trans­mis­si­ons pa­tri­mo­ni­als, que s’acos­tu­ma a pa­gar de ma­ne­ra con­jun­ta, lla­vors les xi­fres són més ele­va­des. D’aquí que cir­cu­lin di­fe­rents càl­culs so­bre la qües­tió. Si­gui com si­gui, l’any 2019 –que es­tà a to­car– és elec­to­ral. Ai­xò sig­ni­fi­ca que els par­tits po­lí­tics han d’ob­te­nir vots a les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes. Si amb el te­ma de les pre­fe­rents i de les clàu­su­les ter­ra es va ge­ne­rar molt de so­roll, l’afer so­bre aquest im­post és més sen­si­ble, ja que afec­ta to­tes les hi­po­te­ques fir­ma­des, sen­se ex­cep­ció. Ai­xí doncs, que­da per veu­re el ca­mí que de­ci­deix el Tri­bu­nal Su­prem per co­men­çar a ca­mi­nar i sa­ber si es pot re­cla­mar el que s’ha pa­gat de més o no.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.