Pri­mers be­ne­fi­cis per a Tes­la en dos anys

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL -

Tes­la va anun­ci­ar aques­ta set­ma­na el seu pri­mer be­ne­fi­ci en dos anys el ter­cer tri­mes­tre. L’empresa va ob­te­nir uns guanys nets de 311,5 mi­li­ons de dò­lars, da­vant les pèr­du­es de 619,38mi­li­ons del ma­teix perí­o­de de l’any an­te­ri­or. Els bons re­sul­tats són im­pu­ta­bles a l’èxit del seu Mo­del 3, els lliu­ra­ments del qual, més de 56.000 uni­tats en el tri­mes­tre, co­men­cen a te­nir lloc des­prés de di­ver­sos con­tra­temps. No obs­tant ai­xò l’FBI ha anun­ci­at que in­ves­ti­ga­rà si Tes­la va anun­ci­ar da­des fal­ses de la se­va pro­duc­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.