Va­ques fe­li­ces per a una llet de pri­me­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Llet ATO fa front a l’ex­cés de pro­duc­ció del sec­tor di­fe­ren­ci­ant-se en qua­li­tat i imat­ge de mar­ca

Dut­xes d’ai­gua per quan fa mol­ta ca­lor, cor­rons per­què pu­guin gra­tar-se quan els pla­gui, mú­si­ca clàs­si­ca per­què es re­la­xin i, per des­comp­tat, el bo i mi­llor per a l’ali­men­ta­ció. Les va­ques de les set ex­plo­ta­ci­ons ra­ma­de­res que for­men Llet ATO (sis de Gi­ro­na i una de Llei­da) re­ben les mi­llors aten­ci­ons per­què la se­va llet pu­gui lluir el se­gell del cer­ti­fi­cat de Benes­tar Ani­mal. “Hem in­ver­tit dos mi­li­ons d’eu­ros en ca­da ex­plo­ta­ció per po­der ob­te­nir l’acre­di­ta­ció”, ex­pli­ca Al­bert Puig­de­mont, pro­pi­e­ta­ri de la gran­ja Mas la Co­ro­mi­na de Llet ATO.

L’apos­ta per ofe­rir un pro­duc­te de qua­li­tat ha es­tat una de les ca­rac­te­rís­ti­ques di­fe­ren­ci­als de la mar­ca des que aques­ta va ser com­pra­da el 2008 pels ra­ma­ders pro­pi­e­ta­ris de les set gran­ges que la in­te­gren ac­tu­al­ment. “Apos­tem per la tra­ça­bi­li­tat del pro­duc­te i per ofe­rir una llet d’una qua­li­tat su­pe­ri­or”, des­ta­ca Puig­de­mont. Aques­ta ca­rac­te­rís­ti­ca di­fe­ren­ci­al, jun­ta­ment amb el seu mar­cat ca­ràc­ter lo­cal, els aju­da a fer front a l’ex­cés de pro­duc­ció lle­te­ra, que em­peny els preus a la bai­xa.

Llet ATO té un al­tre gran avan­tat­ge a fa­vor: no hi ha in­ter­me­di­a­ris. “Som els ma­tei­xos ra­ma­ders els qui ve­nem di­rec­ta­ment a dis­tri­bu­ció, de ma­ne­ra que el mar­ge de be­ne­fi­ci de l’in­ter­me­di­a­ri ens el que­dem nos­al­tres. Ai­xò ens per­met in­ver­tir en benes­tar ani­mal i ofe­rir un pro­duc­te de més qua­li­tat”, ex­pli­ca el ra­ma­der.

Com a part de la se­va apos­ta per ofe­rir un pro­duc­te de més va­lor afe­git, Llet ATO dis­po­sa d’una lí­nia de llet eco­lò­gi­ca i una al­tra de llet fres­ca. “La llet eco­lò­gi­ca que ve­nem en aquests mo­ments la com­prem a ter­cers, però a la gran­ja Mas la Co­ro­mi­na es­tem fent la tran­si­ció per po­der pro­duir la nos­tra prò­pia llet eco­lò­gi­ca”, ex­pli­ca el pro­pi­e­ta­ri de l’ex­plo­ta­ció ra­ma­de­ra. A més a més de llet, la fir­ma ca­ta­la­na co­mer­ci­a­lit­za na­ta, for­mat­ges i man­te­ga i or­ga­nit­za vi­si­tes en du­es de les se­ves ex­plo­ta­ci­ons ra­ma­de­res. En el con­junt de l’any, fac­tu­ra uns 25 mi­li­ons d’eu­ros.

Les set gran­ges de Llet ATO pro­du­ei­xen uns 70 mi­li­ons de li­tres de llet a l’any, dels quals 25 són ve­nuts amb la mar­ca ATO. La pràc­ti­ca to­ta­li­tat del pro­duc­te es que­da a Ca­ta­lu­nya, però des del 2015 la mar­ca ex­por­ta a la Xi­na i ara tam­bé a Lí­bia. “La nos­tra gran apos­ta con­ti­nua sent la ven­da lo­cal, però vo­lem po­ten­ci­ar el mer­cat asi­à­tic, que a ho­res d’ara su­po­sa el 3%-4% de les ven­des”, as­se­nya­la Puig­de­mont. Llet ATO des­car­ta ex­por­tar a Eu­ro­pa per l’ex­cés de pro­duc­ció que hi ha en el con­junt del con­ti­nent.

ATO es­tà for­ma­da per set ex­plo­ta­ci­ons que el 2008 van com­prar un 60% de la mar­ca a Cap­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.