El fu­tur s’im­pri­meix en tres di­men­si­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Un cen­te­nar d’em­pre­ses ca­ta­la­nes s’hi han es­pe­ci­a­lit­zat

A Ca­ta­lu­nya el sec­tor de la im­pres­sió 3D es­tà for­mat per 90 em­pre­ses que agru­pen 1.188 tre­ba­lla­dors i fac­tu­ren 239 mi­li­ons d’eu­ros di­rec­ta­ment vin­cu­lats a aques­ta ac­ti­vi­tat, se­gons l’in­for­me 3D Prin­ting a Ca­ta­lu­nya d’Ac­ció. Tot i que la im­pres­sió 3D va néi­xer als vui­tan­ta, no ha es­tat fins als dar­rers anys que la de­man­da de sis­te­mes ba­sats en aques­ta tec­no­lo­gia ha cres­cut ac­ce­le­ra­da­ment. Ac­tu­al­ment la im­pres­sió 3D s’apli­ca per per­so­na­lit­zar la pro­duc­ció i fa­bri­car a pe­ti­ta es­ca­la o per una de­man­da con­cre­ta. Pel que fa al fu­tur, l’in­for­me subrat­lla no­ves apli­ca­ci­ons com la im­pres­sió bi­o­lò­gi­ca, la fa­bri­ca­ció de com­po­nents del sec­tor de l’ae­ro­nàu­ti­ca, les ca­ses pre­fa­bri­ca­des o la ro­ba. S’es­pe­ra que fins al 2020 el mer­cat re­gis­tri un crei­xe­ment anu­al del 25% a es­ca­la in­ter­na­ci­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.