‘Banksyed’

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

L’atrac­ció que ge­ne­ra aquell “cos­tat fosc” del mer­cat de l’art va ser mas­sa in­ten­sa per­quèu­nar­tis­ta anò­nim, de car­rer ipro­vo­ca­dor­comBanksy s’hi re­sis­tís. El lec­tor deu ha­ver vist o lle­git la sin­gu­lar no­tí­cia que una obra se­va, des­prés de ser ad­ju­di­ca­da en una sub­has­ta aLon­dres per­més d’un mi­lió de lliu­res, grà­ci­es aun­me­ca­nis­me ama­gat al­mar­ci ac­ci­o­nat adis­tàn­cia, es va fer mi­ques par­ci­al­ment.

Molts es­pe­ci­a­lis­tes van dir“wewe­re Banksyed!”, he­mes­tat víc­ti­mes d’una obra, d’una per­for­man­ce, de Banksy. Han­sor­git cen­te­nars de te­o­ri­es so­bre si re­al­ment­ho­va pla­ne­jar anys abans quan va ven­dre l’obra, o re­al­ment­ho­va fe­ram­bla im­pli­ca­ció de la ca­sa de sub­has­tes, Sot­heby’s, co­sa que sem­bla­més plau­si­ble, ja que els ví­de­os que l’ar­tis­ta ha pen­jat a Ins­ta­gram cre­en­més­dub­tes. Si no, coms’ex­pli­ca que els me­ti­cu­lo­sos con­ser­va­dors­no­de­tec­tes­sin aquest me­ca­nis­me­al marc?

Al mar­ge de si la no­va obra “cre­a­da” s’ha apu­jat de preu, hi ha du­es con­si­de­ra­ci­ons per des­ta­car. Una, coml’ar­tis­ta és capaç de ju­ga­ram­bels me­ca­nis­mes del mer­cat de l’art, ten­sant les se­ves cos­tu­res fins apor­tar la se­va crí­ti­ca ima­ni­pu­la­ció al lí­mit. Enai­xò li­hem­de re­co­nèi­xer tot el mè­rit. El que és pa­ra­do­xal és que, qui­ho­fa, ven obres­com Girl with a ba­llo­on, 2006(ara re­ti­tu­la­da Lo­ve is in the Bin, 2018) per l’al­tís­si­ma quan­ti­tat­de 1.042.000 lliu­res. Però el mer­cat­ho­a­plau­deix iho ad­mi­ra. Dos. Molts­pro­pug­ne­mun­mer­cat­més trans­pa­rent i que re­flec­tei­xi so­bre el va­lor his­to­ri­co­ar­tís­tic de les obres. I aquests mun­tat­ges, sen­se iden­ti­fi­car el com­pra­dor, no­més­fan que en­fos­quir­lo eme­tent el mis­sat­ge que és pos­si­ble ma­ni­pu­lar-lo se­gons els in­teres­sos d’uns quants. Llàs­ti­ma, per­què molts s’han que­da­tam­bla idea que es trac­ta d’una con­ni­vèn­cia en­tre Banksy i la ca­sa de sub­has­tes.

Ha que­dat ins­tal·la­da la idea que Banksy i Sot­heby’s es­ta­ven con­fa­bu­lats

Per­fo­man­ce imi­ta­da Un grup de ma­ni­fes­tants con­tra­ris al Bre­xit s’apro­fi­ten de la idea de Banksy per de­fen­sar con­ti­nu­ar a la UE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.