EX­PO­SI­CIÓ LA REI­NA DEL POP

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Tomás Pa­re­des

Pin­tu­res d’Ana Bar­ri­ga

Ga­le­ria Bi­rim­bao| Alcá­ze­res, 5, Se­vi­lla | Preus de a eu­ros | Fins al 31 d’oc­tu­bre | Tel. 95-456-10-84

970 7.270

El­po­part neix al Reg­ne Unit, als cin­quan­ta, in­flu­ït per imat­ges de la vi­da quo­ti­di­a­na ide béns de con­sum, per res­sal­tar el kitsch d’al­guns ele­ments cul­tu­rals i la su­per­fi­ci­a­li­tat de la cul­tu­ra­de mas­ses. Més que l’art, in­teres­sen les ac­ti­tuds que l’ori­en­ten.

En­tot­ple­gat, amés d’un tor­rent fe­raç de pin­tu­ra, hi par­ti­ci­pa l’obra d’Ana Bar­ri­ga, des­de la me­va­òp­ti­ca la rei­na del­pop ac­tu­al, en­tre nos­al­tres, am­bu­na obra fres­ca, des­pre­o­cu­pa­da, ago­sa­ra­da, bri­llant, sò­li­da.

AnaBar­ri­ga (Je­rez­de­laF­ron­te­ra, 1984), lli­cen­ci­a­da­enBe­lles Arts­perSe­vi­lla i tèc­ni­ca su­pe­ri­or d’Arts Apli­ca­des, be­cà­ri­a­deLa Ca­saEn­cen­di­da, ésP­re­miIn­ter­na­ci­o­nalFo­cus2017. Ha­par­ti­ci­pa­ten­pro­jec­te­sur­bans, col·lec­ti­ves i fi­res, comMa­co, Ar­co­oEs- tam­pa. Aques­ta­és la se­va cin­que­nain­di­vi­du­al: Char­les­ton, lam­ba­dai ‘per­reo’.

Jo­gui­nes, bi­be­lots, màs­ca­res, ob­jec­tes d’usos que mi­ra­amb iro­nia co­mu­ni­cant el que es­ta­bleix a tra­vés de for­mes i co­lors, comCu­cú(2018, oli, es­malt, re­to­la­dor i es­prai so­bre te­la, 100x 180cm, 5.800 eu­ros). Mit­ges ca­res de ni­nots xinesos abra­çant una ca­la­ve­ra en el que pot­ser ésun­ho­me­nat­ge aVal­dés Le­al.

Un­món­mo­gut­per la dan­sa, el rit­me, l’ero­tis­me i la­pers­pi­cà­cia, amb­mag­ní­fi­ca pin­tu­ra, per fer una crí­ti­ca a la ba­na­li­tat a tra­vés de sím­bols que la pro­mo­uen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.