Cai­xaBank, lí­der en plans d’ocu­pa­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La ges­to­ra de fons de pen­si­ons de La Cai­xa s’ha con­ver­tit, a fi­nals de se­tem­bre, en la ges­to­ra es­pa­nyo­la més gran de plans d’ocu­pa­ció; és a dir, aquells plans que te­nen les em­pre­ses per als seus tre­ba­lla­dors i que ges­ti­o­nen en­ti­tats fi­nan­ce­res. Cai­xaBank acu­mu­la­va a fi­nals del ter­cer tri­mes­tre més de 8.600 mi­li­ons d’eu­ros en ac­tius so­ta ges­tió en els seus 197 plans de pen­si­ons d’ocu­pa­ció, da­vant els 8.490 mi­li­ons d’eu­ros de BBVA i els 4.074 mi­li­ons d’eu­ros que mo­vi­en els plans d’ocu­pa­ció d’Iber­ca­ja.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.