Ver­sa­ti­li­tat i ele­gàn­cia pràc­ti­ca

Amb un es­pai ex­cel·lent per a l’equi­pat­ge, l’A6 fa­mi­li­ar ofe­reix un ni­vell de con­fort de pri­me­ra clas­se

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

El nou Au­di A6 Avant fa 4,94 me­tres de lon­gi­tud, 1,89 me­tres d’am­pla­da i 1,47 me­tres d’al­tu­ra, ofe­rint una ha­bi­ta­bi­li­tat in­te­ri­or en­ca­ra ma­jor que en el mo­del pre­ce­dent. Su­pera ara els seus prin­ci­pals com­pe­ti­dors en am­pla­da a l’al­tu­ra­de­les es­pat­lles a les pla­ces da­van­te­res i en les poste­ri­ors, ai­xí com en es­pai per als ge­nolls dels pas­sat­gers poste­ri­ors. Quant a la zo­na de càr­re­ga, la se­va capa­ci­tat as­so­leix els 565 li tre­sen con­fi­gu­ra­ció bà­si­ca, po­dent in­cre­men­tar­se fin sals 1.680 aba­tent els res­pat­llers dels se­ients poste­ri­ors. De sè­rie, la con­tra­por­ta poste­ri­or i el co­bre-male­ter comp­te­nam­bo­ber­tu­ra elèc­tri­ca i si­dis­po­sa de clau­de con­fort, pot obrir-se mit­jan­çan­tun mo­vi­ment kick amb el peu.

A més de les se­ves vir­tuts es­pa­ci­als, l’A6 Avant afe­geix un molt baix ni­vell de so­roll in­te­ri­or grà­ci­es au­na­a­e­ro­di­nà­mi­ca iu­na­a­e­ro­a­cús­ti­ca molt tre­ba­lla­des: el co­e­fi­ci­ent­de­re­sis­tèn­ci­aC­dés­de­no­més 0,27. D’al­tra ban­da, el seu ex­tra­or­di­na­ri ni­vell de ri­gi­de­sa, amb la car­ros­se­ria fa­bri­ca­da en alu­mi­ni i en acer, es­ta­bleix les ba­ses per a un ex­cel·lent com­por­ta­ment di­nà­mic.

La­sus­pen­sió ofe­rei­xu­ne­qui­li­bri mi­llo­rat en­tre di­na­mis­me i con­fort grà­ci­es a les se­ves­qua­tre va­ri­ants a es­co­llir; la di­rec­ció pro­gres­si­va és desè­rie, am­bun­tac­te­mé­s­es­por­tiu i di­rec­te, men­tre que op­ci­o­nal­ment s’ofe­reix la di­rec­ció di­nà­mi­ca a les qua­tre ro­des, que com­bi­na agi­li­tat ima­ni­o­bra­bi­li­tat. A ve­lo­ci­tats de fins a 60 km/h, les ro­des poste­ri­ors gi­ren fins a cinc graus en­di­rec­ci­ó­o­po­sa­daa les da­van­te­res, la qual co­sa re­du­eix el di­à­me­tre de gir de l’A6 Avant fins en un me­tre, per que­dar-se en 11,1 me­tres. A ve­lo­ci­tats al­tes, les ro­des de l’eix da­van­ter i del dar­re­re gi­ren en la ma­tei­xa di­rec­ció, mi- llo­rant ai­xí l’es­ta­bi­li­tat en lí­nia rec­ta.

Al capí­tol me­cà­nic, el nou A6 Avant es llan­ça al mer­cat eu­ro­peu amb tres mo­tors tur­bo­a­li­men­tats i sis­te­ma d’hi­bri­da­ció lleu­ge­ra Mild-hy­brid de sè­rie en tots ells. El mo­del d’ac­cés és un 2.0 TDI de qua­tre ci­lin­dres amb trac­ció da­van­te­ra i una po­tèn­cia de 204 CV, que ho­mo­lo­ga 4,5 l/100 km amb unes emis­si­ons de CO des de 119 2 g/km. Per so­bre es tro­ben els V6 TDI amb 3.0 li­tres, trac­ció quat­tro i 231 o 286 CV. Aques­tes du­es uni­tats de sis ci­lin­dres trans­me­ten la po­tèn­cia a tra­vés d’un can­vi Tip­tro­nic de vuit re­la­ci­ons; el 2.0 TDI i el fu­tur 3.0 TFSI de 340 CV que s’afe­gi­rà a la gam­ma més en­da­van­tu­ti­lit­ze­nu­na­cai­xaS­tro­nic de do­ble em­bra­gat­ge amb set mar­xes.

Els preus a Es­pa­nya del nou Au­di A6 Avant par­tei­xen dels 56.000 eu­ros.

La se­va capa­ci­tat de càr­re­ga és de 565 li­tres però pot ar­ri­bar als 1.680 aba­tent els res­pat­llers poste­ri­ors

Mit­jan­çant l’Au­di Dri­ve Se­lect els re­glat­ges es po­den ajus­tar se­gons els pro­gra­mes Au­to, Com­fort i Dy­na­mic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.