Ren­dits al mi­te bob­ber

Amb ori­gen a la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al, la V9 Bob­ber Sport té una per­so­na­li­tat úni­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Jor­di Bo­te­lla

Du­rant la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al, al­guns pi­lots bri­tà­nics i nord-ame­ri­cans equi­pa­ven les se­ves mo­tos mi­li­tars amb am­ples pneu­mà­tics per com­pe­tir, en les se­ves ho­res de lleu­re, pels im­pro­vi­sats i en­fan­gats camps d’avi­a­ció bri­tà­nics. Aques­ta pràc­ti­ca mo­to­ci­clís­ti­ca es­por­ti­va va ser l’ori­gen de les bob­ber.

La no­vaV9 Bob­ber Sport és un exer­ci­ci d’adap­ta­ció i per­so­na­lit­za­ció, però es dis­tin­geix, so­bre­tot, pel seu ai­re es­por­tiu. D’aques­ta ma­ne­ra, Mo­to Guz­zi ha con­ver­tit la se­va tran­quil·la cus­tom de ci­lin­dra­da mit­ja­na en una mo­to amb molt ca­ràc­ter, atre­vi­da o de­ci­di­da­ment gam­ber­ra.

Per ai­xò adop­ta un únic co­lor ta­ron­ja ma­te, tant per al di­pò­sit de com­bus­ti­ble com per als la­te­rals, i un se­ient mo­no­pla­ça molt re­bai­xat en al­tu­ra que per­met una postu­ra re­co­lli­da da­vant el seu ca­rac­te­rís­tic ma­ni­llar. Sen­se obli­dar els am­ples pneu­mà­tics amb un per­fil molt alt, poc ha­bi­tu­al en al­tres mo­dels, i les se­ves vo­lu­mi­no­ses llan­tes ne­gres, ai­xí com els es­ca­pa­ments oblics tam­bé en ne­gre amb pro­tec­ci­ons d’alu­mi­ni a la se­va part fi­nal que apor­ten el ca­rac­te­rís­tic so del mo­tor bi­ci­lín­dric Mo­to Guz­zi 850.

Tam­bé el nou pa­ra­fang da­van­ter re­ta­llat con­tri­bu­eix a aquell es­til tan especial. I a la re­cer­ca de la me­nor al­tu­ra pos­si­ble de tot el con­junt, i en tots els seus ele­ments ex­terns, aju­da la no­va po­si­ció del far, que ara és molt més baix que en el mo­del Ro­a­mer. Amés, un­mi­nús­cul ca­re­nat cò­nic ubi­cat a so­bre de l’enor­me far acull el qua­dre d’ins­tru­ments. Re­ma­ta l’es­tè­ti­ca d’aques­ta ver­sió Sport l’adop­ció de man­xes de go­ma que co­brei­xen les bar­res de la for­qui­lla te­les­cò­pi­ca da­van­te­ra.

Es­tè­ti­ca al mar­ge, la no­va Guz­zi V9 Bob­ber Sport s’adap­ta, en la se­va con­fi­gu­ra­ció me­cà­ni­ca, a les ne­ces­si­tats i re­qui­sits que ha d’ofe­rir una mo­to pen­sa­da per a un ús il·li­mi­tat. Per exem­ple, el tra­di­ci­o­nal mo­tor bi­ci­lín­dric en V, mar­ca de la ca­sa, té ho­mo­lo­ga­ció Eu­ro 4. Als seus 853 cc ali­men­tats mit­jan­çant in­jec­ció elec­trò­ni­ca, la mar­ca afe­geix ges­tió in­te­gra­da del con­trol de trac­ció en dos ni­vells, però tam­bé des­con­nec­ta­ble.

Aquest mo­tor es ges­ti­o­na mit­jan­çant una cai­xa de can­vis de sis ve­lo­ci­tats que ac­tua so­bre un ar­bre de trans­mis­sió de ti­pus car­dan. Un mo­tor ja cone­gut en aques­ta mar­ca, però ac­tu­a­lit­zat, que ren­deix una po­tèn­cia de 55 CV.

Tot aquest con­junt d’ele­ments me­cà­nics va mun­tat so­bre un xas­sís tu­bu­lar tra­di­ci­o­nal. La part di­nà­mi­ca es­tà as­sis­ti­da per una for­qui­lla te­les­cò­pi­ca en l’eix da­van­ter i dos amor­ti­dors re­gu­la­bles de la mar­ca Öh­lins en l’eix poste­ri­or; una com­bi­na­ció clàs­si­ca, però, sen­se cap dub­te, molt efec­ti­va, ja que ga­ran­tei­xen una capa­ci­tat més gran de fil­tra­ció de les pe­ti­tes as­prors del tra­çat i, al­ho­ra, un con­trol més gran du­rant la con­duc­ció rà­pi­da.

S’ha bus­cat una po­si­ció de con­duc­ció bai­xa i es­por­ti­va, com al mo­del ori­gi­nal

Els co­lors ma­te s’es­te­nen a d’al­tres de­talls, com les ale­tes de re­fri­ge­ra­ció

La no­va V9 Bob­ber Sport és un ho­me­nat­ge de Guz­zi al mi­te bob­ber, una dis­ci­pli­na es­por­ti­va que va sor­gir com a sim­ple­en­tre­te­ni­ment en la dè­ca­da dels cin­quan­ta i es va fer rà­pi­da­ment po­pu­lar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.