In­va­sió elèc­tri­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTOS - Ju­rat del Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa Rà­fe­gues Pe­re Prat

Tot i que es­tà clar que el món en­ca­ra no es­tà pre­pa­rat per exe­cu­tar amb cer­tes ga­ran­ti­es d’èxit la tran­si­ció cap a l’au­to­mò­bil elèc­tric, el cert és que els fa­bri­cants de cot­xes ja no es­tan dis­po­sats a es­pe­rar-ne més. Des d’un punt de vis­ta ra­ci­o­nal hau­ria es­tat­molt­mi­llor im­ple­men­tar pri­mer una po­de­ro­sa xar­xa pla­ne­tà­ria de sub­mi­nis­tra­ment ener­gè­tic ali­men­ta­da mit­jan­çant fonts re­no­va­bles. Però la re­a­li­tat ens ha por­tat a un pano­ra­ma en el qual s’ac­ce­le­ra l’ofer­ta de ve­hi­cles, ali­ens a la len­ta ve­lo­ci­tat de crei­xe­ment del nom­bre de punts de re­càr­re­ga de ba­te­ri­es.

I si la pri­me­ra ge­ne­ra­ció d’au­to­mò­bils elèc­trics es­ta­va for­ma­da ma­jo­ri­tà­ri­a­ment per uti­li­ta­ris de vo­ca­ció ur­ba­na amb es­cas­sa au­to­no­mia de fun­ci­o­na­ment, la no­va ona­da es­tà com­pos­ta per eli­tis­tes­mo­dels que des­ta­quen tant per les se­ves ele­va­des pres­ta­ci­ons com pel seu con­si­de­ra­ble abast, que s’acos­ta als 400 qui­lò­me­tres. De­mo­ment, fa di­es que Ja­guar ven l’i-Pa­ce, men­tre que l’Au­di e-tron aca­ba de pre­sen­tar­se i elMer­ce­des EQC ar­ri­ba­rà a con­ti­nu­a­ció.

En un pano­ra­ma en el qual no te­nia ri­vals, Tes­la es va con­ver­tir en la mar­ca de re­fe­rèn­cia al sec­tor dels cot­xes elèc­trics de lu­xe. Però ara, amb l’allau de no­ve­tats que es­tan apa­rei­xent, se­rà apas­si­o­nant com­pro­var si aques­ta ago­sa­ra­da empresa ame­ri­ca­na dis­po­sa­rà de su­fi­ci­ent capa­ci­tat de rein­ven­ció per evo­lu­ci­o­nar la tec­no­lo­gia i el dis­seny dels seus cot­xes al rit­me dic­tat pels seus pres­ti­gi­o­sos con­trin­cants eu­ro­peus.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.