Res­pon­sa­bi­li­tat so­ci­al dels nos­tres di­ners

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES - Xa­vi­er Cor­ne­lla Cas­tel Con­se­ller exe­cu­tiu i di­rec­tor ge­ne­ral de Crè­dit An­dor­rà Fi­nan­ci­al Group

Els can­vis ac­ce­le­rats en què ens tro­bem im­mer­sos ens por­ten a viu­re, en tots els àm­bits, mo­di­fi­ca­ci­ons d’es­ce­na­ri con­tí­nu­es. Per po­der-nos-hi adap­tar i su­perar-ho amb èxit, cal un can­vi de men­ta­li­tat. Els nous rep­tes exi­gei­xen fór­mu­les no­ves, i la ban­ca pri­va­da no és ali­e­na a aques­ta re­a­li­tat.

Al cen­tre d’aquest can­vi es­tà emer­gint un nou ti­pus d’in­ver­sor o es­tal­vi­a­dor —so­bre­tot en­tre les ge­ne­ra­ci­ons més jo­ves— in­teres­sat a sa­ber amb qui­na fi­na­li­tat es fan ser­vir els seus di­ners i en què s’in­ver­tei­xen els seus es­tal­vis. Són per­so­nes que te­nen molt pre­sent la res­pon­sa­bi­li­tat so­ci­al dels seus di­ners, a les quals s’ha de con­vèn­cer, ai­xò sí, que aques­ta “res­pon­sa­bi­li­tat” no és in­com­pa­ti­ble amb la “ren­di­bi­li­tat”.

La ca­tar­si del can­vi es fo­na­men­ta­rà, per tant, en la ges­tió sos­te­ni­ble i en l’im­pac­te de les in­ver­si­ons. És en aquest punt que les en­ti­tats fi­nan­ce­res, no no­més per un afany d’es­tra­tè­gia i ren­di­bi­li­tat co­mer­ci­al, ens hem d’ali­ne­ar amb els in­teres­sos so­ci­als de la ciu­ta­da­nia. Hem de tre­ba­llar amb ella i no tan sols per a ella.

Ca­da ve­ga­da hi ha més ciu­ta­dans que cer­quen ins­ti­tu­ci­ons que els aju­din a ca­sar les se­ves ne­ces­si­tats fi­nan­ce­res amb les in­qui­e­tuds per a una so­ci­e­tat més àm­plia. I en­tenc que és aquí que la ban­ca pri­va­da hi ha de ju­gar un rol en­ca­ra més de­ter­mi­nant. Ja som mol­tes les en­ti­tats fi­nan­ce­res que es­tem desen­vo­lu­pant un pa­per des­ta­cat en l’adop­ció de me­su­res per as­so­lir els ob­jec­tius de l’Agen­da 2030 de Desen­vo­lu­pa­ment Sos­te­ni­ble de les Na­ci­ons Uni­des per a un món mi­llor. Per tant, es­tem dis­po­sa­des a fer la nos­tra con­tri­bu­ció per re­duir la po­bre­sa, pro­te­gir el pla­ne­ta i pro­mou­re ini­ci­a­ti­ves per­què to­tes les per­so­nes tin­guin opor­tu­ni­tats de pros­pe­ri­tat.

Con­cep­tes com la sa­lut i el benes­tar, l’edu­ca­ció de qua­li­tat, el re­par­ti­ment de la ri­que­sa, l’ac­cés a l’ener­gia, el desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic, el con­sum res­pon­sa­ble o la in­no­va­ció for­men part de les pre­o­cu­pa­ci­ons de bo­na part de la ciu­ta­da­nia a tot el món. La ban­ca pri­va­da no pot ro­man­dre ali­e­na a aques­tes as­pi­ra­ci­ons glo­bals i ha de se­guir un mo­del de ne­go­ci sos­te­ni­ble i ofe­rir es­tra­tè­gi­es d’in­ver­sió res­pon­sa­bles i com­pa­ti­bles amb aquests con­cep­tes. En aquest sen­tit, el desen­vo­lu­pa­ment de pro­duc­tes fi­nan­cers sostenibles és una re­a­li­tat ca­da cop més ha­bi­tu­al.

Un es­tu­di re­cent ela­bo­rat per l’es­co­la de ne­go­cis de Har­vard apun­ta­va que les com­pa­nyi­es que més s’en­fo­quin cap a la sos­te­ni­bi­li­tat tin­dran em­ple­ats més sa­tis­fets i ge­ne­ra­ran més ren­di­ment. És a dir, se­ran més pro­duc­ti­ves. Per tant, la re­com­pen­sa d’aquest can­vi no se­rà no­més ex­ter­na, si­nó tam­bé in­ter­na. I, en el cas de la ban­ca pri­va­da, com­por­ta­rà un crei­xe­ment més sos­te­ni­ble.

Es­tic con­ven­çut que un en­fo­ca­ment cap a un im­pac­te so­ci­al po­si­tiu per part de la ban­ca pri­va­da se­rà un plus per a la se­va com­pe­ti­ti­vi­tat i ren­di­bi­li­tat. I tam­bé en­tenc que, tal com ja apun­ten al­guns, si no can­vi­em el que fem i com ho fem, se­ran els cli­ents ma­tei­xos els que fa­ran el can­vi per nos­al­tres. Hem de fer una apos­ta de­ci­di­da per cre­ar una no­va ban­ca pri­va­da per a un nou món. I aquest nou món, no ho obli­dem, ja és aquí.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.