MES­TRES ARTESANS

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Mar­ga­ri­ta Puig

Bot­te­ga Ve­ne­ta és si­nò­nim d’ar­te­sa­nia. Fa­mo­sa pel seu

in­trec­ci­a­to, el cuir tre­nat que va por­tar la fir­ma al pò­di­um de la mo­da, aques­ta com­pa­nyia ita­li­a­na tam­bé ela­bo­ra ma­nu­al­ment les se­ves pe­ces de bi­ju­te­ria fi­na. I fins i tot les ulle­res. Sem­pre fidel a la tra­di­ció i a la em­prem­ta de Ren­zo Zen­gi­a­ro i deMic­he­le Tad­dei, cre­a­dors, als anys sei­xan­ta, de la mar­ca ins­pi­ra­da en una bou­ti­que (o bot­te­ga, en ita­lià) d’es­til lo­cal (la re­gió de Ve­nè­cia es diu el Ve­ne­to) que amb el temps va ar­ri­bar al seu es­ta­tus de clàs­sic del lu­xe.

Per com­me­mo­rar aques­ta tra­di­ció de la fir­ma, que el 2001 va ser ad­qui­ri­da pel Grup Guc­ci (ara par­teix de Ke­ring), Bot­te­ga Ve­ne­ta va pre­sen­tar el pri­mer di­jous d’oc­tu­bre el seu “Mas­ters of Craft” a la Fun­da­ció Gi­ner de los Rí­os aMa­drid. To­ta una ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va i in­terac­ti­va so­bre la sò­li­da he­rèn­cia de la se­va ela­bo­ra­ció ar­te­sa­nal, que va in­clou­re una ex­po­si­ció dels dis­senys icò­nics i les no­ve­tats de la fir­ma, a més

de de­mos­tra­ci­ons en viu de la fei­na dels artesans de la ca­sa de

l’ate­li­er deMon­te­be­llo, a Ve­nè­cia. Acom­pa­nya­da pels seus mi

llors am­bai­xa­dors ( Ta­ma­ra

Fal­có, Fernando Mar­tí­nez de Iru­jo, Pepe Bar­ro­so Sil­va, Rossy de Pal­ma, Mó­ni­ca Cruz, Do­lo­res Cha­plin, Isa­be­lle Ju­not o Bo­ris Iza­guir­re, en­tre molts d’al­tres), la fir­ma va con­fir­mar un bon mo­ment de for­ma.

Des­prés de l’adeu, al juny, de To­mas Ma­ier, que en els seus dis­set anys com a di­rec­tor cre­a­tiu va afe­gir a la ca­sa un nou ai­re al seu esperit de sem­pre, aca­ben de no­me­nar el seu subs­ti­tut. És Da­ni­el Lee, un bri­tà­nic que sem­bla de­ci­dit a do­nar-li una em­pen­ta a la fir­ma del in­trec­ci­a­to.

Als 32 anys, el nou res­pon­sa­ble del dis­seny de Bot­te­ga Ve­ne­ta pot pre­su­mir d’ha­ver pas­sat per ca­ses de la ta­lla de Cé­li­ne, so­ta la su­per­vi­sió de Pho­e­be Phi­lo (des del 2012 i fins al seu no­me­na­ment a Bot­te­ga Ve­ne­ta), Mai­son Mar­gi­e­la, Ba­len­ci­a­ga o Don­na Ka­ran, des­prés d’ha­ver es­tu­di­at a la pres­ti­gi­o­sa Cen­tral SaintMar­tins de Lon­dres.

Lee as­se­gu­ra que la se­va ob­ses­sió és la de “man­te­nir els co­dis de la ca­sa, l’ar­te­sa­nia, la qua­li­tat i la so­fis­ti­ca­ció”, i que se sent afa­la­gat per aques­ta pos­si­bi­li­tat d’“evo­lu­ci­o­nar la tra­di­ció i con­tri­buir a una no­va pers­pec­ti­va i mo­der­ni­tat d’una fir­ma amb aques­ta his­tò­ria”.

Tre­nat

Bot­te­ga Ve­ne­taCa­batt, to­te bag de cuir tre­nat en blanc i ne­gre. 8.000 eu­ros. /www.bot­te­ga­ven eta.com El més icò­nic és la se­va ma­ne­ra de tre­nar el cuir, l’‘in­trec­ci­a­to’

No­ve­tat

Da­ni­el Lee subs­ti­tu­eix To­mas Ma­ier de di­rec­tor cre­a­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.