Tau­la ro­do­na

La Vanguardia (Català) - Diners - - FÒRUMS -

“Cal po­ten­ci­ar al mà­xim el mer­cat del llo­guer, que ha de ser po­tent i sò­lid per po­der aten­dre l’aug­ment de la de­man­da”

“Per ga­ran­tir el dret a l’ha­bi­tat­ge, l’Es­tat ne­ces­si­ta la col·la­bo­ra­ció de tots: de les al­tres ad­mi­nis­tra­ci­ons i dels agents del sec­tor”

“L’ar­ri­ba­da de fons de pen­si­ons que bus­quen in­ver­sió pa­tri­mo­ni­al a llarg ter­mi­ni i que apos­ten pel llo­guer és molt ne­ces­sà­ria”

Fran­cis­co Ja­vi­er Mar­tínDi­rec­tor ge­ne­ral d’Ar­qui­tec­tu­ra, Ha­bi­tat­ge i Sòl del Mi­nis­te­ri de Fo­ment

Jau­me Oliu Bar­tonSub­di­rec­tor ge­ne­ral de Banc Sa­ba­dell

Conc­ha Osá­car Co­fun­da­do­ra d’His­pa­nia-Azo­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.