Mar­cat pel dis­seny

Es­til di­fe­ren­ci­al i pràc­tic per a la ver­sió di­è­sel del SUV ur­bà coreà d’inspiració ju­ve­nil

La Vanguardia (Català) - Diners - - PROVA - Da­ni­el Bal­cells

Un dis­seny mo­dern, fresc i des­pre­o­cu­pat, amb ca­rac­te­rís­ti­ques in­no­va­do­res que bus­quen re­flec­tir la in­di­vi­du­a­li­tat dels con­duc­tors jo­ves i atreu­re a la mar­ca a nous­per­fils­de cli­ents. Ai­xí­po­dria de­fi­nir-se el Ko­na, elSUV­més ur­bà i com­pac­te de la gam­ma de Hyun­dai, que des del seu llan­ça­ment l’any pas­sat acu­mu­la unes ven­des de­més­de 30.000 uni­tats a Eu­ro­pa, més de l’es­pe­rat per la prò­pia mar­ca. Lluny de clo­nar el ma­teix­ve­hi­cle­en­di­fe­rents­mi­des, els­res­pon­sa­bles­de­la­fir­ma­co­re­a­na han op­tat per dis­senys di­fe­ren­ci­ats per aca­da­seg­ment, amb­per­so­na­li­tat prò­pia i trets únics.

El Ko­na és el que més ar­ris­ca en aques­ta­par­tat, am­bels­seus­ca­rac­te­rís­tics fars­da­van­ters bes­sons de led, amb els llums de vi­sió di­ür­na col·lo­cats so­bre els fars, tam­bé de led, i els grups òp­tics poste­ri­ors se­pa­rats, em­fa­tit­zant l’am­pla­da i la ro­bus­te­sa del ve­hi­cle, que s’ins­pi­ra per a les se­ves pro­tec­ci­ons en els ele­ments dels equi­pa­ments dels ju­ga­dors d’es­ports de con­tac­te co­mel fut­bol ame­ri­cà o l’ho­quei.

Des d’aquest es­tiu, la gam­ma me­cà­ni­ca del Ko­na –for­ma­da fins ara no­més per mo­tors ga­so­li­na– s’ha am­pli­a­tambl’ar­ri­ba­da de no­ves ver­si­ons di­è­sel, i fins i tot una va­ri­ant 100% elèc­tri­ca. A l’ofer­ta exis­tent (1.0T-GDI­de 120CVi 1.6 T-GDI de 177 CV) la mar­ca core­a­na su­ma du­es in­teres­sants al­ter­na­ti­ves­de­ga­soil­so­bre­la­ba­sed’un bloc 1.6 CRDI de nou desen­vo­lu­pa­ment. Es trac­ta de va­ri­ants de 115 i 136 CV. El mo­tor pe­tit s’ofe­reix­no­mé­samb­trac­ció da­van­te­ra i cai­xa de can­vis ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats, men­tre que la me­cà­ni­ca de més po­tèn­cia pot com­bi­nar-se en op­ció amb una trans­mis­sió

au­to­mà­ti­ca 7DCT de do­ble em­bra­gat­ge amb set ve­lo­ci­tats i trac­ció a les qua­tre ro­des, com en el cas del mo­del as­sa­jat en la pro­va.

As­so­leix els 186 km/h de pun­ta amb una ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 en 11,2 se­gons. Com­pa­rat amb el 4x2 de 115 CV, que ofe­reix idèn­ti­ca xi­fra de pa­rell mo­tor (320 Nm), els seus gai­re­bé 100 kg menys de pes li per­me­ten mi­llo­rar aque­lles da­des: 193 per ho­ra i 10,7 se­gons. Però so­bre­tot la trac­ció to­tal pe­na­lit­za els re­gis­tres de con­sum i emis­si­ons, que en la ver­sió mà­xi­ma de ga­soil se si­tu­en en 4,9 li­tres de mit­ja­na als 100km(per no­més 4,3 en el de 115 CV) amb 127 g/km de CO . Ai­xò su­po­sa una di­fe­rèn­cia de més de mig li­tre en les xi­fres ho­mo­lo­ga­des tot i que, en re­a­li­tat, pot ar­ri­bar a ser de fins a un li­tre se­gons les con­di­ci­ons de mar­xa. Per exem­ple, en cas de cir­cu­lar en ma­ne­ra 4x4 du­rant llargs perí­o­des a cau­sa de la pre­sèn­cia d’ai­gua a la car­re­te­ra, la­des­pe­sa­de­car­bu­rant pot pu­jar més i, al fi­nal, s’aca­ba no­tant.

Con­si­de­rant el no­ta­ble in­cre­ment de preu (més de 6.000 eu­ros de di­fe­rèn­cia en­tre el 115 4x2 ma­nu­al i el 136 4x4 au­to­mà­tic) amb les es­cas­ses di­fe­rèn­ci­es de com­por­ta­ment i ren­di­ment, val la pe­na va­lo­rar bé el ti­pus d’ús que se li do­na­rà al ve­hi­cle. Ai­xò sí, mal­grat comp­ta­ram­bu­na­ta­ri­fa­e­le­va­da, el plus de se­gu­re­tat i co­mo­di­tat que pro­por­ci­o­na­la­com­bi­na­ci­ó­de­cai­xa­au­to­mà­ti­cai­trac­ci­ó­a­les­qua­tre ro­des ésun­fac­tor sem­pre in­teres­sant en un seg­ment, el dels SUV pe­tits, on re­sul­ta poc usu­al.

A més, la ver­sió 4x4 comp­ta amb sus­pen­sió poste­ri­or Mul­ti­link que aju­da a op­ti­mit­zar el di­na­mis­me, ma­xi­mit­zant l’es­ta­bi­li­tat en re­volts rà­pids.

Amb una dis­tàn­cia al ter­ra­de 170 mm, la ver­sió 4x4 per­met en­din­sar-se al camp amb ga­ran­ti­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.