MÉS

La Vanguardia (Català) - Diners - - PROVA -

Com­bi­na­ció. Gran com­pro­mís ciu­ta­dà/vi­at­ger/aven­tu­rer. És dels pocs SUV amb aques­ta com­bi­na­ció de mo­tor-trac­ció-can­vi.

Dis­tin­tiu. El seu sin­gu­lar dis­seny li apor­ta ca­ris­ma i di­fe­ren­ci­a­ció. Cri­da l’aten­ció en un seg­ment amb una ofer­ta molt nom­bro­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.