01 Vil·la d'obra no­va

La Vanguardia (Català) - Diners - - CASES -

Si­tu­a­da al cen­tre d'An­dor­ra laVe­lla, aques­ta ca­sa té més de 1.200m2, un jar­dí d'uns 300 m2 i uns­paa la plan­ta sub­ter­rà­nia.

02 Àtic dú­plex aOr­di­no

Aquest àtic­de390 m2 té unes vis­tes es­pec­ta­cu­lars a la vall de la Mas­sa­na iOr­di­no. Amb­dos tras­ters i tres pla­ces de pàr­quing, cos­ta 1.600.000 €.

04 Plan­ta bai­xa a laMas­sa­na

Am­bun jar­dí de 260m2, aquest pis de 187m2 és a Anyós, una de les zo­nes re­si­den­ci­als més ex­clu­si­ves de la Mas­sa­na. Val 875.500 €. 04 Vil·la a Can Diu­men­ge Aques­ta ca­sa de 688m2 té tres plan­tes su­pe­ri­ors i du­es de sub­ter­rà­ni­es, spa i gim­nàs. Téun­preu de 4.000.000 €.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.