La tec­no­lo­gia tam­bé can­via el me­nú

Les pla­ta­for­mes de re­ser­ves i ‘de­li­very’ s’apro­pi­en del cli­ent i les se­ves da­des

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Aint­za­ne Gas­te­si Bar­ce­lo­na

La res­tau­ra­ció, un dels sec­tors més di­nà­mics i que més es trans­for­ma amb els can­vis so­ci­als, viu una cri­si d’iden­ti­tat sem­blant a la del re­tail: la in­cor­po­ra­ció de tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves a tra­vés de pla­ta­for­mes de re­ser­ves, de lliu­ra­ment a do­mi­ci­li o de res­se­nyes i re­co­ma­na­ci­ons han po­sat de cap per avall l’ofer­ta dels es­ta­bli­ments més tra­di­ci­o­nals i re­sis­tents al can­vi. Tans ol sa­la ciu­tat de Bar­ce­lo­na, els úl­tims anys han tanc at­les por­tes lo­cals­co­mel Re­no, el Drol­ma, el Ca­ba­lli­to Blan­co o Daps, i d’al­tres com Ca­sa Le­o­pol­do, La Da­ma o el Jo sé L uis han can­vi­at de mans i de pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca.

Més en­llà de la re­no­va­ció na­tu­ral del sec­tor i de les mo­des gas­tro­nò­mi­ques, l’adap­ta­ció tec­no­lò- gi­ca i la in­te­gra­ció de no­ves ten­dèn­ci­es so­ci­als com la vi­da sa­na o el ve­ga­nis­me són­bà­sics per tro­bar la fór­mu­la de l’èxit.

“El sec­tor de la res­tau­ra­ció es­tà en­mig d’un pro­cés de di­gi­ta­lit­za­ció que ha can­vi­at to­tal­ment la cul­tu­ra gas­tro­nò­mi­ca, so­bre­tot en els pro­ces­sos de co­mu­ni­ca­ció i cap­ta­ció del cli­ent”, ex­pli­ca An­na Ver­bon, directora de màr­que­ting del BCD (Bar­ce­lo­na Cen­tre de Dis­seny) i res­pon­sa­ble del pro­gra­ma De­sign t he res­tau­rant ex pe­ri­en ce, d’ en­tra­da llan­çat pera em­pre­ne­dors del sec­tor. Des­prés de du­es exi­to­ses edi­ci­ons, la de­man­da de pro­fes­si­o­nals que ja te­nen un es­ta­bli­ment obert els va ani­mar a llan­çar una ver­sió Exe­cu­ti­ve, més cur­ta i ori­en­ta­da al dis­seny d’ es­tra­tè­gi­es adap­ta­des al no­uen­torn di­gi­tal .“Fins f apoc, el res­tau­rant tan sol ses co­mu­ni­ca­va am bel cli­ent quan en­tra­va per la por­ta del lo­cal; ara cap­ten part dels cli­ent­sen­xar­xes so­ci­als i, si­no­hi­ets, perds to­ta una ge­ne­ra­ció de cli­ents”, afir­maVer­bon.

Ja­ni­na Ru­tia, pro­pi­e­tà­ria de Mo­no­crom, un pe­tit bis­trot de vins na­tu­rals obert a Bar­ce­lo­na fa uns tres anys, as­se­gu­ra que l’eina de ges­tió d’ElTe­ne­dor “fa­ci­li­ta molt la ges­tió del res­tau­rant, des de les re­ser­ves fins a les co­man­des, i et pro­por­ci­o­na una gran quan­ti­tat de da­des [que són com­par­ti­des amb la pla­ta­for­ma] dels gus­tos i cos­tums dels cli­ents que t’aju­den a pren­dre de­ci­si­ons”. En can­vi, no uti­lit­zen l’op­ció de fer ofer­tes i re­bai­xes de preus en mo­ments de baix con­sum, i les re­ser­ves a tra­vés de­la pla­ta­for­ma són li­mi­ta­des .“Ens n’ ar­ri­ben al­gu­nes, però el nos­tre cli­ent és bas­tant fi­del i sol re­ser­var di­rec­ta­ment per te­lè­fon”, diu.

“La tec­no­lo­gia ha po­sat de

STO­NE SUB

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.