Ar­ros­se­gats per l’ona­da ‘he­althy’

Les no­ves ten­dèn­ci­es en res­tau­ra­ció es­tan mar­ca­des per l’ali­men­ta­ció sa­na i la fal­ta de temps

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - A. Gas­te­si

“Quan els meus pa­res van obrir el seu primer res­tau­rant ve­ge­ta­rià a Llei­da, el 1979, dub­to que hi ha­gués més de 20 ve­ge­ta­ri­ans a to­ta la ciu­tat”, ex­pli­ca Jor­di Bar­ri, con­se­ller de­le­gat del grup Te­re­sa Car­les He­althy Fo­ods, fill de Te­re­sa Car­les, pi­o­ne­ra en la res­tau­ra­ció ve­ge­ta­ri­a­na a Ca­ta­lu­nya. Ara, quan l’ona­da de l’ali­men­ta­ció sa­na s’im­po­sa en el mer­cat de la res­tau­ra­ció, el grup Te­re­sa Car­les té fins a sis es­ta­bli­ments amb di­ver­ses pro­pos­tes he­althy, des del fle­xi­ta­ri­a­nis­me del Flake & Ka­le fins al fast go­od Te­re­sa’s, la ma­jo­ria aBar­ce­lo­na, i va fac­tu­rar més de 12 mi­li­ons d’eu­ros el 2017. “El nos­tre primer èxit quan el 2011 vam obrir el Te­re­sa Car­les a Bar­ce­lo­na va ser atreu­re cli­ents no ve­ge­ta­ri­ans; allà vam veu­re que el­men­jar sa po­dia do­nar més de si, que te­nia re­cor­re­gut”, ex­pli­ca Jor­di Bar­ri.

Des d’ales­ho­res, i ins­pi­rats en les ten­dèn­ci­es he­althy que Bar­ri ha cap­tat en els seus vi­at­ges a la Cos­ta Est dels EUA i al­tres tem­ples de la vi­da sa­na, han desen­vo­lu­pat di­ver­sos lo­cals de con­cep­tes nous: un de fle­xi­ta­ri­a­nis­me, un en què tots els plats de la car­ta són sen­se glu­ten, un de fast fo­od de sucs cold press i ham­bur­gue­ses ve­ga­nes, i fins i tot una ca­fe­te­ria amb pro­pos­tes per por­tar i sucs na­tu­rals a la flag ship sto­re d’H&M al pas­seig de Grà­cia.

“El can­vi més ra­di­cal en la in­dús­tria de l’ali­men­ta­ció ha tin­gut lloc els úl­tims tres o qua­tre anys, quan la vo­ca­ció per cui­dar-se ha re­vo­lu­ci­o­nat els hà­bits de con­sum”, ex­pli­ca Mar­taMa­rín, pro­fes­so­ra d’es­tè­ti­ca i ten­dèn­ci­es a l’es­co­la Blan­quer­na de laU­ni­ver­si­tat Ra­mon Llull i que im­par­teix part del pro­gra­ma De­sign res­tau­rant ex­pe­ri­en­ce del BCD. “Ca­da ve­ga­da hi ha més con­su­mi­dors que es de­cla­ren ve­gans –fins i tot un 35% en edats en­tre 18 i 30 anys– i les se­ves pre­fe­rèn­ci­es es co­len en l’ofer­ta de res­tau­ra­ció”, diu Ma­rín. Els nous hà­bits de vi­da sa­lu­da­ble s’es­te­nen per tot el sec­tor, no són tan sols in­dús­tri­es de ve­ta de mer­cat. “Ca­da ve­ga­da hi ha més res­tau­rants que ofe­rei­xen plats ve­gans a la car­ta, i tam­bé apa­rei­xen més es­ta­bli­ments es­pe­ci­a­lit­zats, tant en res­tau­ra­ció com en pas­tis­se­ria o fle­ca”, diu Ma­rín. I es­men­ta una pas­tis­se­ria es­pe­ci­a­lit­za­da a Ber­lín, una de les me­ques eu­ro­pe­es del ve­ga­nis­me, en què pro­li­fe­ren lo­cals i llocs webs de­di­cats a aquest mer­cat com Ve­gan Ber­lín.

Tam­bé la fal­ta de temps i l’evo­lu­ció dels cos­tums mar­quen al­gu­nes de les fór­mu­les d’èxit ac­tu­als, com les bar­res d’ama­ni­des o els poke bowls, ve­nuts com a men­jar sa i rà­pid i que pro­li­fe­ren en zo­nes d’ofi­ci­nes. “En mo­ments de can­vi i cri­si, el con­su­mi­dor se’n va als ex­trems: tri­om­fa tant el fast go­od com l’slow fo­od, o de ve­ga­des

Molts res­tau­rants ja ofe­rei­xen plats ve­gans com una op­ció més dins la car­ta

En mo­ments de cri­si, tri­om­fen els ex­trems: anem del ‘fast go­od’ a l’‘slow fo­od’

LLIBERT TEIXIDÓ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.