Capses gur­met amb pro­duc­tes lo­cals

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

El De­ta­llis­ta pre­pa­ra ob­se­quis i lots na­da­lencs gas­tro­nò­mics amb ali­ments i be­gu­des de pro­xi­mi­tat

Com a pe­ri­o­dis­tes de l’Agèn­cia per a la Com­pe­ti­ti­vi­tat de l’Em­pre­sa (Ac­ció), Lí­dia Ju­an­mar­tí i Nar­cís Pre­s­as es­ta­ven ca­da dia en con­tac­te amb em­pre­ne­dors que fe­ien re­a­li­tat el seu som­ni de cre­ar la se­va prò­pia em­pre­sa... fins que un dia van te­nir el rau­rau de l’em­pre­ne­do­ria. “Vo­lí­em mun­tar el nos­tre pro­pi ne­go­ci, però no sa­bí­em a què de­di­car-lo. Al fi­nal vam des­co­brir que la clau es­ta­va en la pas­sió de tots dos per la gas­tro­no­mia”, ex­pli­ca Pre­s­as. Ai­xí va ser com el 2017 va néi­xer El De­ta­llis­ta, una em­pre­sa es­pe­ci­a­lit­za­da a ela­bo­rar capses gur­met amb pro­duc­tes lo­cals.

Per al llan­ça­ment del ne­go­ci, la pa­re­lla va in­ver­tir els seus es­tal­vis i va de­ma­nar 12.000 eu­ros al que es co­neix com a tres efes ( fri­ends, fa­mily, fo­ols). A més, van fer una cam­pa­nya de mi­cro­me­ce­nat­ge a Verka­mi per re­cap­tar 5.600 eu­ros més. “Ens va ser­vir per ve­ri­fi­car els nos­tres pro­duc­tes”, afe­geix Ju­an­mar­tí.

Si­tu­at aMon­tar­dit de Baix (Pa­llars So­bi­rà), El De­ta­llis­ta té di­ver­ses lí­ni­es de ne­go­ci. En des­ta­ca la pre­pa­ra­ció de capses gas­tro­nò­mi­ques per re­ga­lar. El ven­tall de pro­duc­tes de les capses és va­ri­at (vi, xo­co­la­ta, oli, for­mat­ge, em­bo­tit, cer­ve­sa, ca­ra­mels...), però sem­pre es trac­ta d’ali­ments o be­gu­des de

Ju­an­mar­tí i Pre­s­as tre­ba­lla­ven en­vol­tats de ‘start-ups’ fins que un dia van te­nir el rau-rau

pro­xi­mi­tat i amb va­lor afe­git. Tam­bé es fan co­man­des a mi­da, per exem­ple per a ca­sa­ments, i s’ofe­rei­xen es­ca­pa­des gas­tro­nò­mi­ques. “El nos­tre ob­jec­tiu és que re­ga­lar dei­xi de ser un pro­ble­ma grà­ci­es a les nos­tres capses re­gal”, as­se­nya­la Ju­an­mar­tí.

En vo­lum, la lí­nia de ne­go­ci més im­por­tant és la pre­pa­ra­ció de lots de Na­dal per a em­pre­ses. “Es­tem apos­tant pel B2C com a fór­mu­la per do­nar-nos a conèi­xer i ar­ri­bar ai­xí al con­su­mi­dor fi­nal, més di­fí­cil d’ac­ce­dir-hi”, ex­pli­ca Pre­s­as. Els em­pre­ne­dors avan­cen que es­tan tre­ba­llant per ofe­rir so­lu­ci­ons de te­am buil­ding per a em­pre­ses, en­tre al­tres ser­veis.

Les ven­des d’El De­ta­llis­ta es du­en a ter­me a tra­vés del lloc web de la com­pa­nyia. Per a fi­nal d’any, els em­pre­ne­dors, únics tre­ba­lla­dors fi­xos de l’em­pre­sa de mo­ment, pre­ve­uen ar­ri­bar a fac­tu­rar uns 50.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.