In­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Mer­cat de l’art Llu­cià Homs

Aquest com­plex mer­cat de l’art no dei­xa de sor­pren­dre’ns. I no sem­pre agra­da­ble­ment. Si la set­ma­na pas­sa­da re­fle­xi­o­nà­vem so­bre la des­truc­ció de l’obra de Banksy, aquests di­es ens ar­ri­ba la no­tí­cia queCh­ris­tie’s No­vaYork ha sub­has­tat el que se n’ha dit el primer re­trat cre­at a tra­vés d’un al­go­rit­me, és a dir, per in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al.

Di­guem-ho alt i clar: és un nyap. Un­nyap, però, que es va ven­dre per la gens menys­pre­a­ble quan- ti­tat de 432.500 dò­lars (amb­co­mis­si­ons), unes 40 ve­ga­des el preu de sor­ti­da. La ca­sa de sub­has­tes ex­pli­ca que l’obra, Re­trat d’Ed­mond Be­lamy (2018), la van pro­gra­mar tres jo­ves tec­hi­es fran­ce­sos que s’ano­me­nen Ob­vi­ous i que ad­me­ten que no sa­ben res d’art més en­llà de pro­gra­mar un or­di­na­dor per­què ge­ne­ri “art”. Al dar­re­re de tot ple­gat, una in­tri­ca­da his­tò­ria d’apro­pi­a­ció de co­dis font que ta­ca en­ca­ra més la se­va au­to­ria i que els va por­tar a de­ci­dir no pa­ten­tar el co­di.

El que es co­neix­co­ma art ge­ne­ra­tiu no és gens nou, i el re­clam de la ca­sa de sub­has­tes, que par­la d’art re­a­lit­zat sen­se in­ter­ven­ció d’un ar­tis­ta hu­mà, no és més que una fal·là­cia, ja que aquest col·lec­tiu va tri­ar la col·lec­ció d’imat­ges so­bre les quals va tre­ba­llar l’al­go­rit­me. Per poc que se’n sà­pi­ga, de me­dia art, es po­den es­men­tar una in­fi­ni­tat de cre­a­ci­ons molt més in­teres­sants, com Oro­ge­ne­sis, el bri­llant pro­jec­te del fo­tò­graf Jo­an Font­cu­ber­ta, o tre­balls de la re­cent ex­po­si­ció Ar­tis­tes i Ro­bots al Grand Pa­lais de Pa­rís.

Aques­ta ven­da ha ser­vit amolts per dir que la IA ha ar­ri­bat al mer­cat de l’art, i pot ser que hi ha­gi un cert in­terès, però el de­bat so­bre l’au­to­ria de les obres, el copy­right i els con­flic­tes so­bre apro­pi­a­ció d’imat­ges en­ca­ra crea mas­sa con­tro­vèr­sia per­què els col·lec­ci­o­nis­tes tro­bin la se­gu­re­tat ne­ces­sà­ria per in­ver­tir-hi se­ri­o­sa­ment.

La IA ar­ri­ba al mer­cat de l’art, però fal­ta se­gu­re­tat per al col·lec­ci­o­nis­ta

El nyap La re­fe­rèn­cia a l’al­go­rit­me de l’obra apa­reix al mar­ge dret, com si fos la sig­na­tu­ra de l’ar­tis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.