EX­PO­SI­CIÓ BRI­LLANT DESIMBOLTURA

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES - Tomás Pa­re­des

Cos­ta Ri­ca es mou, omés­ben dit, els seus pin­tors i po­e­tes. Ai­xí­com la nos­tra po­e­sia s’ha be­ne­fi­ci­at­de la llu­mi­no­si­tat d’Ana Is­ta­rú, Mon­ge iC­ha­se, la­pin­tu­ra cos­ta-ri­que­nya en­ri­queix la­nos­tra es­ce­na ex­po­si­ti­va. Fa uns diu­men­ges vaig por­tar aquí el co­lo­ris­me de Fe­de­ri­co Her­re­ro, i avui, les bri­llants es­ce­no­gra­fi­es d’Ar­ri­e­ta.

Amb tí­tol Re­cor­do un lloc ima­gi­nat, mos­trau n con­junt de pin­tu­res en què aco­bla l’ apro­pi­a­ció, la mo­da, la fi­gu­ra­ció, l ata­ca, l’ es­ti­lis­me, el dis­se­nyi el sen­tit es­ce­no­grà­fic, i acon­se­gueix pe­ces es­pec­ta­cu­lars com La tram­pa del pen­sa­ment (2018, oli/ te­la,

182 x 214 cm, 16.940 eu­ros, re­pro­du­ï­da).

Fa­bri­zio Ar­ri­e­ta (San Jo­sé de Cos­ta Ri­ca, 1982) inau­gu­ra la se­va pri­me­ra per­so­nal en­tre nos­al­tres,

des­prés de par­ti­ci­par en col·lec­ti­ves, fi­res in­ter­na­ci­o­nals i en13 d’in­di­vi­du­als aCos­ta Ri­ca, Co­lòm­bia, els Es­tats Units i elPa­na­mà.

Am­bre­talls de re­vis­tes de­mo­da i al­tres fonts, a tall d’es­bós, en­for­ma­co­lla­ges, que por­ta la te­la a l’acrí­lic, am­bu­na desimboltura i una ele­gàn­cia evi­dents, cons­truint es­ce­ne­samb­toc sur­re­a­lis­ta, d’ex­pe­ri­men­ta­ció, unint fi­gu­ra­ció i abs­trac­ció sen­se que hi ha­gi con­fu­sió. Sin­cre­tit­za es­tàn­dards i acon­se­gueix un llen­guat­ge ge­nuí, net, es­plèn­did, mà­gic, va­lent.

Pin­tu­res de Fa­bri­zio Ar­ri­e­ta Yus­to/Gi­ner. C. Ma­de­ra 9, Mar­be­lla | De3.025 a 21.780 eu­ros | Fins el 10 de no­vem­bre | Tel. 951 507 053

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.