Amb més po­der d’atrac­ció

Re­no­vat en dis­seny, con­nec­ti­vi­tat i se­gu­re­tat, mi­llo­ren tam­bé el con­sum i l’efi­ci­èn­cia de les se­ves me­cà­ni­ques

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT - Daniel Balcells

No dei­xa d’atreu­re nous cli­ents de mes en mes. El Tuc­son és el ve­hi­cle més de­man­dat de la fir­ma core­a­na a Eu­ro­pa i el que acu­mu­la més ven­des: 390.000 uni­tats co­mer­ci­a­lit­za­des des del seu llan­ça­ment el 2015. I per­què con­ti­nuï la se­va im­pa­ra­ble tra­jec­tò­ria d’èxit, Hyun­dai ha em­près una gran ac­tu­a­lit­za­ció amb mi­llo­res sig­ni­fi­ca­ti­ves en dis­seny, equi­pa­ment, tec­no­lo­gia i mo­to­rit­za­ci­ons. Fa­bri­cat amb alts es­tàn­dards de qua­li­tat se­gon sels pa­rà­me­tres que de­fi­nei­xen els S U V ge­ner alis tes del seg­ment C, el nou Tucs on re­for­ça les se­ves qua­li­tats amb un dis­seny que ac­cen­tua el seu ele­gant es­til de tall es­por­tiu. La in­cor­po­ra­ció de la gra­e­lla he­xa­go­nal en cas­ca­da –el sím­bol iden­ti­fi­ca­tiu co­mú a tots els mo­dels de Hyun- dai– ai­xí com la no­va mi­ra­da que li apor­ten uns fars com­ple­ta­ment nous amb tec­no­lo­gia full led ac­cen­tu­en la se­va per­so­na­li­tat es­tè­ti­ca, mo­der­na i di­nà­mi­ca. Un pa­ra-xocs da­van­ter lleu­ge­ra- ment ele­vat, un nou co­breix càr­ter i un re­no­vat dis­seny de llan­tes com­ple­ten la se­va ac­tu­a­lit­za­ció es­tè­ti­ca fron­tal men­tre que la part poste­ri­or tam­bé rep re­tocs es­ti­lís­tics: llums de fre, pa­ra­xocs, sor­ti­da d’es­ca­pa­ment, et­cè­te­ra.

Gam­ma am­pli­a­da

L’ofer­ta de mo­tors n’in­clou dos di­è­sel i dos de ga­so­li­na. Tots ells han es­tat mi­llo­rats, acon­se­guint re­duir el pes i, tam­bé, les emis­si­ons. A més, el nou Tuc­son és el primer Hyun­dai en dis­po­sar d’una me­cà­ni­ca Mild Hy­brid de 48 V. Es trac­ta del mo­tor més po­tent de la­gam­ma­de ga­soil: un dos li­tres que desen­vo­lu­pa 185 CV i va as­so­ci­at a un can­vi au­to­mà­tic de vuit ve­lo­ci­tats to­tal­ment nou. S’ofe­reix amb el sis­te­ma de trac­ció to­tal de Hyun­dai, de­no­mi­nat

Ofe­reix ele­ments de con­nec­ti­vi­tat prè­mi­um i com­pa­ti­bi­li­tat amb Ap­ple CarP­lay i An­droid Au­to

HTRAC, que equi­pa un di­fe­ren­ci­al blo­que­ja­ble que dis­tri­bu­eix el pa­rell al 50% en­tre ca­da eix. Un mo­tor elèc­tric de 48 V as­sis­teix en el pro­cés d’ac­ce­le­ra­ció, pro­por­ci­o­nant fins a 12 kW de po­tèn­cia ad­di­ci­o­nal per re­duir la des­pe­sa de car­bu­rant i alli­be­rar fins a un 7% menys de CO .

Com a al­ter­na­ti­va a aquest bloc, Hyun­dai pro­po­sa un nou 1,6 li­tres amb dos ni­vells de po­tèn­cia: 115 CV o 136 CV. I per res­pon­dre a la de­man­da ac­tu­al, ca­da ve­ga­da més abo­ca­da als mo­tors de ga­so­li­na, la fir­ma pro­po­sa du­es me­cà­ni­ques d’1,6 li­tres. El 1.6 GDI, amb can­vi ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats i trac­ció da­van­te­ra, desen­vo­lu­pa 132 CV.

Per la se­va part, el 1.6 T-GDI lliu­ra 177 CV i pot ele­gir-se amb trac­ció da­van­te­ra o to­tal i cai­xa ma­nu­al o au­to­mà­ti­ca.

Pot comp­tar amb con­trol de cre­uer adap­ta­tiu amb fun­ció de pa­ra­da i en­ge­ga­da i cà­me­ra de 360º

Mi­llors qua­li­tats di­nà­mi­ques, efi­ci­èn­cia, er­go­no­mia i ha­bi­ta­bi­li­tat, els pun­tals del nou Tuc­son

La gam­ma de mo­tors per com­plet com­pleix amb la no­va nor­ma­ti­va d’emis­si­ons Eu­ro 6d Temp

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.