La Font d'en Far­gues, la gran des­co­ne­gu­da

LaFont d'en Far­gue­sé­su­na zo­na­re­si­den­ci­al ien­jar­di­na­da­on abun­den­ca­ses i edi­fi­cis­bai­xos

La Vanguardia (Català) - Diners - - CASES - Na­tà­lia Bosch

La Font d’en Far­gues és una de les grans des­co­ne­gu­des de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na. Si­tu­a­da al sud d'Hor­ta i al nord del Tu­ró de laRo­vi­ra, aques­ta zo­na re­si­den­ci­al deu el nom a la font pro­pi­e­tat de Pe­re Far­gas i Sa­gris­tà, que a par­tir del 1905 va pren­dre la ini­ci­a­ti­va d'ur­ba­nit­zar les ter­res del­mas de Can Pu­jol se­guint l'es­til de ciu­tat jar­dí. La si­tu­a­ció pri­vi­le­gi­a­da, en ple­na mun­ta­nya i amb unes vis­tes es­pec­ta­cu­lars de la ciu­tat, va por­tar sec­tors de les clas­ses benes­tants a cons­truir-s' hi una ca­sa per­des can­sa ri­fe r sa­lut, ja que era una èpo­ca en què els brots de tu­ber­cu­lo­si eren fre­qüents. En­ca­ra avui es con­ser­ven al­gu­nes d'aque­lles ca­ses mo­der­nis­tes, que con­vi­uen amb blocs de pi­sos de po­ca al­ça­da, i mol­tes amb ter­ras­ses i zo­nes en­jar­di­na­des.

Una­zo­na re­si­den­ci­al per des­co­brir

"Hi ha tres zo­nes en­jar­di­na­des a Bar­ce­lo­na: Pe­dral­bes, Vall­car­ca i la Font d’ en Far­gues. Ami, par­ti­cu­lar­ment, m' agra­da aques­ta per l' ar­qui­tec­tu­ra. To­ta aques­ta zo­na es va edi­fi­car en ple­mo­der­nis­me, i ai­xò es no­ta al bar­ri i als edi­fi­cis, molts dels quals es­tan pro­te­gits", ex­pli­ca Ig­na­cio Pé­rez-Por­ta­be­lla, di­rec­tor de di­vi­sió d'En­gel& Völkers Bar­ce­lo­na. Des de Li­ving, Es­tre­lla Ser­ra­no apun­ta que el ti­pus de cons­truc­ci­ons ha­bi­tu­als en aques­ta zo­na són "les ca­ses, els­dú­plex i els edi­fi­cis­de pi­sos amb zo­na co­mu­ni­tà­ria. La im­men­sa ma­jo­ria te­nen ter­ras­sa i jar­dí, i al­guns pis­ci­na. Es trac­ta de pro­pi­e­tats molt con­for­ta­bles, mol­tes amb me­trat­ges abun­dants, i re­la­xants, per­què és una zo­na re­si­den­ci­al molt tran­quil·la, lluny del bu­lli­ci del cen­tre".

El pú­blic és so­bre­tot lo­ca­li­del­ma­teix bar­ri, però­els­cli­ents d' al­tres zo­nes de­la ciu­tat i els es­tran­gers co­men­ce­na­créi­xer

En la ma­tei­xa lí­nia s'ex­pres­sa Pé­rez-Por­ta­be­lla: "Té la tran­quil·li­tat d' un bar­ri re­si­den­ci­al com Pe­dral­bes, però al seu fa­vor té més pro­xi­mi­tat als ser­veis. A Pe­dral­bes de­pens del trans­port pri­vat. Però aquí tens el me­tro­mol­ta­prop, ten­sac­cés­di­rec­te a la­ron­da... I, amés, és com­viu­re­en un­po­blet, però­de­ni­vell. Als­ve­ïns­de to­tal avid ade­la Font d’ en Far­gues en­ca­ra els sents dir bai­xem a Bar­ce­lo­na, com si ells no vis­ques­sin a Bar­ce­lo­na !". To ti­el s avan­tat­ges, Pé­rez-Port abe­lla des­ta­ca que con­ti­nua sent una zo­na de­la ciu­tat molt des­co­ne­gu­da.

El com­pra­dor, so­bre­tot, del bar­ri

El com­pra­dor d' aques­ta zo­na sols er lo ca­li­en molts ca­sos del b ar­ri­ma­teix ." La Font d’ en Far­gues és el bar­ri re­si­den­ci­al d' Hor­ta, per aquest mo­tiu el pú­blic és la im­men­sa ma­jo­ria de la zo­na", sos­té Pé­rez-Por­ta­be­lla. Tot i que pun­tu­a­lit­za que el bar­ri es­tà atra­ient un al­tre ti­pus de pú­blic, en­tre el qual hi ha l'es­tran­ger, "que veu que pot viu­re en una zo­na re­si­den­ci­al si­mi­lar a al­tres de Bar­ce­lo­na, però a un preu molt més com­pe­ti­tiu". Ser­ra­no, per la se­va ban­da, apun­ta un ter­cer ti­pus de com­pra­dors: "Els que vé­nen d'al­tres zo­nes de la ciu­tat i que, ar­ri­bats a un cert punt, de­ci­dei­xen mu­dar-se a un­bar­ri re­si­den­ci­al­més tran­quil. No vo­len re­nun­ci­ar a les co­mo­di- tats que ofe­reix viu­re a Bar­ce­lo­na però vo­len co­men­çar a fer la se­va vi­da en una zo­na tran­quil·la, sen­se ha­ver-se de mu­dar a les ciu­tats de l'ex­tra­ra­di". I a preus més as­se­qui­bles que en al­tres zo­nes re­si­den­ci­als de la ciu­tat: "Els im­mo­bles de la Font d’en Far­gues os­cil·len en­tre els 2.500i els 3.500€/m². Tot ique­tam­bé hi ha ha­bi­tat­ges que po­den ar­ri­bar als 4.500 €/m²", sos­té Ser­ra­no. Pel que fa a car­rers, Ig­na­cio Pé­rez-Port abe­lla des­ta­ca co­ma im­por­tants el car­rer de Can Pu­jo­let, de Pe­drell, la Font d’en Far­gues o Pe­ris iMenc­he­ta, en ho­nor al pe­ri­o­dis­ta Fran­cis­co Pe­risMenc­he­ta. "Una anèc­do­ta cu­ri­o­sa és que a prin­ci­pis del se­gle X X un grup de pe­ri­o­dis­tes va for­mar laCo­o­pe­ra­ti­va de Pe­ri­o­dis­tes per a la Cons­truc­ció de les Ca­ses Ba­ra­tes per cons­truir xa­lets per als seus as­so­ci­ats. El primer grup es va cons­truir al sec­tor del car­rer de Pe­ris i Men c he tai el car­rer del Mar­quès de For on­da. I l' al­tre ala zo­na de­la Font d’ en Far­gues ".

02 01Amb­ter­ras­sa es­pa­io­saAquest pis té 120m2 i una gran ter­ras­sa de 113m2 que en­vol­ta qua­si tot l'ha­bi­tat­ge. Ori­gi­nà­ri­a­ment eren dos ha­bi­tat­ges, ai­xí que es pot se­gre­gar en dos. Cos­ta 475.000 €.02 Ca­sa­amb jar­dí i pis­ci­nesTé més de 450m2 or­ga­nit­zats en tres plan­tes­més una de sub­ter­rà­ni­a­amb pis­ci­na in­te­ri­or. Amés, té jar­dí i pis­ci­na ex­te­ri­or. Val 1.550.000 €.

0403 Àtic dú­plex Aquest pis, am­bu­nes vis­tes es­pec­ta­cu­lars, cons­ta de 148 m2 més 40m2 de ter­ras­sa. Té un preu de 590.000 €.04Amb­vis­tes Aquest pis de 87m2 téu­na­pe­ti­ta ter­ras­sa i zo­na­de jar­dí co­mu­ni­tà­ria. Cos­ta285.000 €.

03

01

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.