El ci­cle en­tra en temps de des­comp­te

Mal­grat els èxits en l’economia, Trump surt de­bi­li­tat de les ur­nes. L’ex­pan­sió con­ti­nua, però l’ater­rat­ge co­men­ça

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Pi­er­gi­or­gio M. San­dri

Do­nald Trump ha per­dut la Cam­bra de Re­pre­sen­tants en les elec­ci­ons le­gis­la­ti­ves d’aques­ta set­ma­na mal­grat que els EUA es­tan vi­vint un dels seus perí­o­des eco­nò­mics més pròs­pers. Fa anys, Bill Clin­ton va gua­nyar uns co­mi­cis grà­ci­es al cone­gut­le­ma:“ésl’economia, es­tú­pid!”. Pe­rò­enl’ac­tu­a­li­tat­ha­que­dat clar­que­la­bo­na­sa­lu­te­co­nò­mi­ca­no és ga­ran­tia d’èxit elec­to­ral.Tret que... la pre­te­sa re­cu­pe­ra­ció no si­gui tan glo­ri­o­sa­com­sem­bla.

Els fets con­vi­den a te­nir con­fi­an­ça: Wall Stre­et, mal­grat la re­llis­ca- da d’oc­tu­bre, és a prop dels seus mà­xims his­tò­rics. Les em­pre­ses con­ti­nu­en acu­mu­lant be­ne­fi­cis. Am­bun68% de­les­com­pa­nyi­es­que han anun­ci­at els seus re­sul­tats el ter­cer tri­mes­tre, els guanys ope­ra­tius d’S&P 500 van aug­men­tar un 29% res­pec­te a l’any an­te­ri­or, la ta­xa de crei­xe­ment més al­ta en 8 anys.

L’es­ta­dís­ti­ca tam­bé ju­ga a fa­vor de les bor­ses. Com si als in­ver­sors els agra­dés la co­ha­bi­ta­ció política, les ve­ga­des que Se­nat i Con­grés han tin­gut ma­jo­ri­es de co­lors di­fe­rentsWallS­tre­et­s­em­pre­ha­re­pun­tat, am­bu­na­al­çad’un10% de­mit­ja­na des del 1933. I fa­més de 70 anys que l’ín­dex S&P500 no cau el pri- me­rany­des­prés­de­les elec­ci­ons­de mig­man­dat. Si la his­tò­ria téun­pes, hi­ha­mo­tius­per som­riu­re. “El ci­cle no s’ha aca­bat. Hi ha cor­da per es­to­na. Les se­go­nes parts dels man­dats pre­si­den­ci­als­so­len­ser­mé­ses­ta­bles. Eu­ro­pa és una mi­ca més flui­xa, però no­més ar­ros­se­ga de­bi­li­tats­pun­tu­als”, as­se­gu­raJo­sepSo­ler, director exe­cu­tiu d’EFPA Es­pa­nya.

A més, els EUA es­tan en ple­na ocu­pa­ció: la ta­xa d’atur, un 3,7% al se­tem­bre, és la més bai­xa des que l’ho­me va ar­ri­bar a la Llu­na. L’economia dels Es­tats Units es­tà cre­ant ocu­pa­ció des de fa 96 me­sos con­se­cu­tius, un­rè­cord his­tò­ric. Iper pri­me­ra ve­ga­da hi ha més ofer­tes

GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.