Pu­bli­ci­tat en un ‘es­ca­pe ro­om’

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ad­ver2P­lay es de­di­ca al desen­vo­lu­pa­ment d’apps de re­a­li­tat vir­tu­al i re­a­li­tat aug­men­ta­da amb fi­na­li­tats pu­bli­ci­tà­ri­es

En l’es­ca­pe ro­om per amò­bils Scrip­tum, els ju­ga­dors re­ben in­puts pu­bli­ci­ta­ris­men­tre bus­quen les pis­tes ne­ces­sà­ri­es per re­sol­dre el mis­te­ri i tro­bar la sor­ti­da. Scrip­tum és l’úl­ti­ma de les so­lu­ci­ons pu­bli­ci­tà­ri­es ide­a­des per Ad­ver2P­lay, una em­pre­sa emer­gent que va néi­xer l’any pas­sat i que es­tà es­pe­ci­a­lit­za­da en el desen­vo­lu­pa­ment d’“apli­ca­ci­ons de re­a­li­tat vir­tu­al i re­a­li­tat aug­men­ta­da per pu­bli­ci­tar pro­duc­tes o ser­veis”, ex­pli­ca Alex Bal­cells, so­ci i director exe­cu­tiu d’aques­ta em­pre­sa emer­gent bar­ce­lo­ni­na. Bal­cells ha in­ver­tit en Ad­ver2P­lay 70.000 eu­ros del que es co­neix com les tres efes ( friends, fa­mily & fo­ols) i el seu sou de dos anys.

A Scrip­tum els ju­ga­dors re­ben in­puts pu­bli­ci­ta­ris men­tre in­ten­ten re­sol­dre el mis­te­ri

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.