Gir al­cis­ta però amb vo­la­ti­li­tat

Des­prés de cinc set­ma­nes de pèrdues, els mer­cats han do­nat pas a guanys en la ren­da va­ri­a­ble

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - Pri­mo Gonzá­lez

Les cinc set­ma­nes con­se­cu­ti­ves de­càs­tig­que­han­pa­tit les­bor­se­sal llarg de l’oc­tu­bre sem­bla que es­tan en fa­se de re­vi­sió en aques­ta rec­ta fi­nal de l’any, tot i que la vo­la­ti­li­tat dels­mer­cats­con­ti­nu­a­o­fe­rint prou ar­gu­ments per a la cau­te­la. Els vai­vens de les co­tit­za­ci­ons ban­cà­ri­es han es­tat l’in­gre­di­ent prin­ci­pal­de­les ren­di­bi­li­tats.

Els dos úl­tims me­sos els fons d’in­ver­sió han pa­tit la sor­ti­da de di­ners, però cri­da l’aten­ció la­po­ca quan­tia de les xi­fres, ja que, su­mant el se­tem­bre i l’oc­tu­bre, les de­ser­ci­ons amb prou fei­nes as­so­lei­xen els 800 mi­li­ons d’eu­ros, co­sa que no­més re­du­eix lleu­ge­ra­ment el salt net d’en­tra­des al llarg dels deu pri­mers me­sos de l’any fins als 11.362 mi­li­ons d’eu­ros. El ba­lanç, per tant, és molt po­si­tiu en la me­su­ra que ofe­reix un alt grau de con­fi­an­ça en aquests ins­tru­ments d’es­tal­vi mal­grat el càs­tig re­but. Els fons con­ti­nu­en atre­so­rant­més­de 266.000 mi­li­onsd’eu­ros, molt a prop dels seus mà­xims his­tò­rics.

To­ti­ai­xò, la­pèr­du­a­mit­ja­na dels fons se si­tu­a­va a fi­nals d’oc­tu­bre en un 2,8%, un dels ba­lan­ços més de­ce­be­dors dels úl­tims anys quan amb prou fei­nes res­ten dos me­sos per­què s’aca­bi l’exer­ci­ci. En ter­me­sa­nu­als, els fons­han­per­du­tun 3,1% del seu va­lor. En aquest perí­o­de no­més els fons que in­ver­tei­xen en ren­da va­ri­a­ble dels Es­tats Units s’han acon­se­guit sal­var de les pèrdues.

Els fons de per­fil de­fen­siu no ha­nes­tat capa­ços­de­te­nir el pa­per que po­dri­en ha­ver exer­cit en aques­ta fa­se d’alts i bai­xos, fins al punt que les pèrdues as­so­lei­xen co­tes su­pe­ri­ors que re­gis­tren al­guns ti­pus de fons de risc. Un cas tí­pic és el dels fons de re­torn ab­so­lut, per­de­fi­ni­ció els­que­mé­sa­fany exi­gei­xen als seus ges­tors a l’ho­ra d’elu­dir les pèrdues. Tot i ai­xò, a fi­nals d’oc­tu­bre aquests fons pre­sen­ta­ven una pèr­dua mit­ja­na su­pe­ri­or a un 3%. El seu atrac­tiu per als in­ver­sors que bus­quin pro­tec-

En deu me­sos han en­trat en els fons 11.362 mi­li­ons més dels di­ners que se n’han anat

ció da­vant els mo­vi­ments bai­xis­tes­dels­mer­cat­sés­mé­sa­vi­a­tes­càs.

La prin­ci­pal de­duc­ció que po­den ex­treu­re els in­ver­sors és que re­sul­ta po­ten­ci­al­ment­més­pro­ba­ble tro­bar guanys en seg­ments del mer­cat re­la­ci­o­nats amb la ren­da va­ri­a­ble, en­tre els quals sem­pre hi ha nom­bro­ses op­ci­ons per es­co­llir. Aquest any, les bor­ses nor­da­me­ri­ca­nes es­tan ofe­rint aques­tes opor­tu­ni­tats, però po­dri­en te­nir al­gun imi­ta­dor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.