Glo­bals en al­ça

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS - P.G.

Els fons de ti­pus global, els que in­ver­tei­xen en qual­se­vol ti­pus de mer­cat­sa­e­lec­ci­ó­del­ges­tor, tant­de ren­da­va­ri­a­ble­com­fi­xa­ien­qual­se­vol di­vi­sa, són els que més di­ners dels in­ver­sors con­ti­nu­en atra­ient. Fin­si to­te­nun­mes­tan­tem­pes­tu­ós com el d’oc­tu­bre, en què gai­re­bé to­tes les­ca­te­go­ri­es­de­fonsd’in­ver­sió es van veu­re ar­ros­se­ga­des cap a les pèrdues, els fons­de­ti­pus global van li­de­rar les en­tra­des de di­ners, amb una­mi­ca­més de 470mi­li­ons d’eu­rosd’en­tra­des­ne­tes. Hi­ha­poc més de 300 fons d’in­ver­sió d’aquest ti­pus en­tre els fons es­pa­nyols, és a dir, més del 10% dels fons co­mer­ci­a­lit­zats.

Amb aquest nou avanç a l’oc­tu­bre, els fons de ti­pus global ja han acon­se­guit atreu­re 9.700 mi­li­ons d’eu­ros els deu pri­mers me­sos de l’any, molt al da­vant dels al­tres ti- pus de fons que es co­mer­ci­a­lit­zen al mer­cat es­pa­nyol i que es­tan ges­ti­o­nats per ges­to­res do­mi­ci­li­a­des a Es­pa­nya. Els fons que in­ver­tei­xen en mer­cats in­ter­na­ci­o­nals, tant de ti­pus mixt com de ren­da va­ri­a­ble, són els pocs que han acon­se­guit imi­tar els fons glo­bals, però amb une­sen­tra­desd’es­tal­vi­mol­tin­fe­ri­ors.

Les ren­di­bi­li­tats a l’oc­tu­bre han es­tat de­ce­be­do­res. Cap dels ti­pus de fons no ha acon­se­guit guanys, amb una pèr­dua mit­ja­na del 2,09%. Els fons glo­bals van per­dre en con­junt un 2,77% i no­més una dotzena de fons d’aquest grup va acon­se­guir tan­ca­ramb­guanys, però mo­des­tos. Els fons glo­bals amb més vo­lum de pa­tri­mo­ni, al­guns amb im­por­tants en­tra­des de di­ners el mes pas­sat, han per­dut tots di­ners els deu pri­mers me­sos de l’any itam­bé­al’oc­tu­bre, un­me­ses- pe­ci­al­ment ne­ga­tiu per a aquest grup­de­fons. To­ti­ai­xò, les­pèr­du­es no­han­de­sa­ni­ma­tel­sin­ver­sors­que con­ti­nu­en apos­tant per aquests fons.

Hi ha 25 fons glo­bals que dis­po­sen de pa­tri­mo­nis ges­ti­o­nats per so­bre dels 200 mi­li­ons, vuit dels quals te­nen més de 1.000 mi­li­ons. En tots, ex­cep­te en un, han en­trat di­ners­du­rantl’anyen­curs. En­tres, les en­tra­des ne­tes de di­ners han su­perat en ca­da cas els 1.000 mi­li­ons d’eu­ros. Els prin­ci­pals fons d’aquest ti­pus es­tan ges­ti­o­nats per en­ti­tats fi­nan­ce­res, amb una capa­ci­tat de co­mer­ci­a­lit­za­ció bas­tant més po­tent que a les ges­to­res de mi­da­mit­ja­na i pe­ti­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.