Bos­ses amb ca­ràc­ter

Ana Her­nan­do és la dis­se­nya­do­ra i fun­da­do­ra de la fir­ma

La Vanguardia (Català) - Diners - - MARQUES QUE MARQUEN - Mar­ga­ri­ta Puig

Amb una in­ver­si­óó ini­ci­al de 30.000 eu-ros i un ob­jec­tiu moltlt clar: cre­ar bos­ses de­mà­di-ife­rents des de l’ho­nes­te­dat ii el com­pro­mís. Ai­xí és com vaa néi­xer Jelly­mo­on, una de les po­ques em­pre­ses que col·la­bo­ren amb MeMe New York, la pla­ta­for­ma ne­o­ze­lan­de­sa queq co­mer­ci­a­lit­za ex­clu­si­va­ment la mar­ques que com­plei­xenn alts es­tàn­dards ètics de fa­bri­ca­ció.

L’apos­ta per la qua­li­tat i l’ob­ses­sió per cui­dar els de­talls van por­tar Ana Her­nan­do, cre­a­do­ra i dis­se­nya­do­ra de la fir­ma, fins a Ubri­que per con­fec­ci­o­nar els seus pro­duc­tes amb ca­ràc­ter. Allà coll·la-l bo­ren es­tre­ta­ment amb el Cen­tre Tec­no­lò­gic de la Pell, que po­ten­cia les tèc­ni­ques més in­no­va­do­res i les fu­si­o­na amb una con­fec­ció ar­te­sa­nal fe­ta per mes­tres de la pell. Ells ta­llen, aco­blen, cu­sen i en­llus­tren ca­da una de les cre­a­ci­ons de Jelly­mo­on.

La pe­ça més desit­ja­da i icò­ni­ca és el Clutch Switch. Aques­ta car­te­ra, que se sol veu­re a les xar­xes so­ci­als de les in­flu­en­cers, es­tà fe­ta amb pells lu­xo­ses de co­lors vi­brants amb una so­la­pa in­ter­can­vi­a­ble que s’adap­ta a l’agen­da de ca­da una. És pu­ra a ver­sa­ti­li­tat (una al­tra de les ca­rac­te­rís­ti­ques de la fir­ma) i es pot por­tar com a car­te­ra de mà, a l’es­pat­lla, com a ban­do­le­ra o amb la se­va nan­sa en for­mat pe­tit. Ara que té més de dos anys, el crei­xe­ment d’aques­ta mar­ca sem­bla im­pa­ra­ble. Ana Her­nan­do as­se­gu­ra que el fet de dis­se­nyar el que li agra­da és el se­cret per des­ta­car en una in­dús­tria en què els es­pais són pocs i la com­pe­tèn­cia sa­tu­ra apa­ra­dors i bo­ti­gues en lí­nia.

1 El male­tí Ego Tof­fee amb pell de bo­ví. 245 eu­ros 4 Por­ta­do­cu­ments Ego Te­jus amb tan­ca­ment iman­tat. 165 eu­ros 2Sad­le de pell bla­va com­bi­na­da amb ant su­au. 125 eu­ros 5 Bos­sa de mà de fes­ta gro­ga, fe­ta amb pell de bo­ví 3 Clutch Switch, car­te­ra fe­ta amb pell de bo­ví. 195 eu­ros6Clutch de fes­ta. Pe­ça d’edi­ció li­mi­ta­da fa­bri­ca­da a Ubri­que 7 Clutch Bet­ta, bos­sa de mà d’edi­ció li­mi­ta­da. 225 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.