De­sac­ce­le­ra­ció sin­cro­nit­za­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Je­sús Sánc­hez Quiño­nes

La cai­gu­da d’un 10% de la bor­sa dels Es­tats Units des de mà­xims, li­de­ra­da pels va­lors tec­no­lò­gics, jun­ta­men­tamb­des­cen­sos que su­peren un 15% a les bor­ses eu­ro­pe­es, han avi­vat les pors so­bre la pro­xi­mi­tat d’una re­ces­sió pro­pe­ra. Ni les da­des, ni les pre­vi­si­ons ofi­ci­als no ava­len aquests te­mors.

Els di­fe­rents or­ga­nis­mes in­ter­na­ci­o­nals (FMI, OCDE; Co­mis­sió Eu­ro­pea), de­ma­ne­ra unà­ni­me, han re­du­ït una ve­ga­da més les pre­vi­si­ons de crei­xe­ment glo­bal. Es coin­ci­deix a con­si­de­rar que el crei­xe­ment glo­bal ja ha to­cat sos­tre. La part més al­ta del ci­cle eco­nò­mic ha que­dat en­re­re. Mal­grat ai­xò, el rit­me de crei­xe­ment pre­vist per als dos anys vi­nents con­ti­nua sent “ro­bust”. Un­me­nor crei­xe­ment de l’eco­no­mia no su­po­sa cai­gu­da de l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca, si­nó un des­cens de la ve­lo­ci­tat de crei­xe­ment.

Els­mer­cats so­len ac­tu­ar amb efec­te pèn­dol. Ara, mal­grat les pre­vi­si­ons ofi­ci­als, sem­blen des­comp­tar una fre­na­da brus­ca de l’eco­no­mia glo­bal i, en con­se­qüèn­cia, un efec­te di­rec­te en els be­ne­fi­cis em­pre­sa­ri­als. És evi­dent que hi ha ris­cos so­bre el crei­xe­ment, prin­ci­pal­ment: un en­ve­ri­na­ment de les ten­si­ons co­mer­ci­als en­tre elsEUAi la Xi­na, am­be­fec­tes a la res­ta del món; una di­fí­cil nor­ma­lit­za­ció mo­ne­tà­ria per part dels bancs cen­trals; un Bre­xit dur o desor­de­nat i les ten­si­ons en­tre Ità­lia i Brus­sel·les.

L’an­tí­dot con­tra aques­ta per­cep­ció de for­ta de­sac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca vin­drà, d’una ban­da, de la pu­bli­ca­ció de da­des d’ac­ti­vi­tat que mos­trin el crei­xe­ment de l’eco­no­mia i, d’una al­tra, de la con­fir­ma­ció per part de les em­pre­ses co­tit­za­des de les ex­pec­ta­ti­ves de be­ne­fi­cis. Una de­sac­ce­le­ra­ció sin­cro­nit­za­da de l’eco­no­mia glo­bal no im­pli­ca, en ab­so­lut, la im­mi­nèn­cia d’una re­ces­sió prò­xi­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.